Duidelijkheid: Midden-Groningen kiest niet voor extra windmolens.

Windmolens weiland.jpg
Niels.jpg Roel.jpeg
Door Niels Joostens, Roel Folkersma op 30 januari 2021 om 20:30

Duidelijkheid: Midden-Groningen kiest niet voor extra windmolens.

De afgelopen weken is er in een deel van Midden-Groningen onrust ontstaan. Er zouden serieuze initiatieven zijn om een nieuw grootschalig windpark te realiseren in de driehoek Schildwolde-Hellum-Noordbroek. De ChristenUnie heeft hierop schriftelijke vragen gesteld naast de vragen die we al hadden voorbereid over het nieuws dat laagfrequent geluid van windparken aantoonbaar voor gezondheidsproblemen zorgt.

Windpark N33.

De gemeente Midden-Groningen en haar voorgangers hebben zich altijd uitgesproken tegen de komst van grootschalige windparken op haar grondgebied. Uiteindelijk heeft toenmalig minister voor Economische Zaken Henk Kamp (VVD) door middel van de rijkscoördinatieregeling de komst van dit windpark dwingend doorgezet.

Binnen de raad van Midden-Groningen was alleen D66 voor de komst van het windpark bij Meeden. Door het ingrijpen van de minister waren er overigens lokaal helaas geen mogelijkheden meer om de komst uiteindelijk tegen te houden.

Windpark N33

Plankaart van windpark N33.

De Regionale Energie Strategie (RES). 

Nederland is ingedeeld in 30 energieregio’s. Doel daarvan is om lagere overheden samen te laten werken aan de afgesproken klimaatdoelen van Parijs. Concreet houdt dit in dat de CO2 in 2030 met de helft moet zijn afgenomen gemeten naar het jaar 1990.

De provincie Groningen vormt één RES regio waarin alle gemeenten samen hun bod hebben samengebracht. Binnen de RES hebben de gemeenten hun ambities voor duurzame energie neergelegd. Midden-Groningen heeft ook een bod gedaan. Dit bod is gebaseerd op de in de duurzaamheidsvisie en zonneparkenbeleid vastgelegde hoeveelheid zonne-energie.

Wel zon, maar onder voorwaarden ….

De ChristenUnie heeft steeds gepleit voor het hanteren van de zonneladder. Deze zonneladder houdt in dat er bij het realiseren van zonnepanelen eerst op wordt gekeken naar daken, dan bij industrieterreinen, dan langs bijvoorbeeld geluidswallen van snelwegen en andere verbindingszones en in uiterste instantie op landbouwgronden.

Daarnaast is lokaal eigenaarschap en deelname voor inwoners van Midden-Groningen van belang. Zij moeten de mogelijkheid hebben om, bijvoorbeeld via dorps- of wijkcoöperaties, mee te kunnen profiteren.

Landschappelijke inpassing is daarnaast voor ons ook een belangrijk afwegingscriterium.

…. en zeker geen wind.

Na het opleggen van de grootschalige windparken merken we een steeds groeiende weerstand tegen windenergie. De ChristenUnie heeft gemerkt dat er zeker nu er grootschalige windparken zijn aangelegd nog minder draagvlak is voor wind op land. Nu ze er staan valt des te meer op hoe prominent ze in ons Groninger landschap aanwezig zijn. Door de vlakke en open ruimte die zo kenmerkend is voor ons gebied valt er niet aan te ontkomen. Bij avond en nacht wordt alles ook nog eens in een rode gloed gezet. In de RES heeft Midden-Groningen uitgesproken geen verdere grootschalige windparken te willen toestaan. De ChristenUnie heeft het gemeentebestuur daarin gesteund en heeft zich ook uitgesproken tegen verdere ontwikkeling. Planologisch en beleidsmatig is er dus op dit moment geen ruimte voor de realisatie van windparken.

Schermafbeelding 2021-01-30 om 20.04.56.png

RES: Er zijn geen gemeenten in Groningen die de ambitie hebben voor een nieuw concentratiegebied wind.

De Nieuwe Omgevingsvisie (NOVI).

Inmiddels demissionair minister Kasja Ollongren (D66) heeft in september 2020 een definitieve Nationale Omgevingsvisie naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin lijkt de Rijksoverheid de regie voor de planning van energie als ruimtelijk vraagstuk weer naar zich toe te trekken. Naast rijksbeleid speelt ook de provincie een rol. Op dit moment grijpen zij niet in bij de RES afspraken. Maar de RES 2.0 moet nog worden behandeld. Waakzaamheid blijft dus geboden.

Deel dit bericht

Labels: ,