ANBI

Gegevens ANBI en giften Midden-Groningen

Statutaire naam: ChristenUnie Midden-Groningen
RSIN: 816806202
KvK-nummer: 02082564

Post- en bezoekadres

Dhr. E.G. de Haan, Schildwolderdijk 8, 9626 AS Schildwolde

Doelstelling

  • De doelstelling is verwoord in de Grondslag.
  • De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier: Begroting 2021 inclusief voorgaande begrotingen.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier: bestuur

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier: Jaarverslag 2020 ChristenUnie Midden-Groningen

Financiële verantwoording op basis van WFPP

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier: Financieel verslag na accordering kascommissie

Gedeelte in verband met giftenreglement

Volgt de landelijke richtlijn van de ChristenUnie, statutair gevestigd te Amersfoort. 

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

2019

  • € 44,50
  • € 1,00
  • € 12,00
  • € 0,50

2020

  • € 42,00
  • € 12,00

Overzicht van bijdragen > €4500

Geen bijdragen hoger dan 4500 euro