Ledenvergadering 2017

Het bestuur van de ChristenUnie Midden-Groningen nodigt leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering op maandag 12 juni 2017  in het verenigingsgebouw  “de  Kandelaar ”  Hoofdweg 34 te Schildwolde.

Aanvang 19.30 uur. Vooraf koffie of thee.

Agenda jaarvergadering.

1.         Opening door de voorzitter.

2.         Vaststelling van de agenda.

3.         Vaststelling notulen van 23 mei 2016 en 29 november 2016.         

4.         Jaarverslagen secretaris en penningmeester.

5.         Verslag kascontrole commissie.

6.         Benoeming nieuw lid kascontrole commissie.

Pauze.

7.         Vaststelling kandidatenlijst (vervroegde) GR verkiezingen 2017

               (op de vergadering wordt deze lijst uitgereikt)    

8.         Bespreking en vaststelling verkiezingsprogramma.              

9.         Rondvraag.

10.      Sluiting.

 

Het bestuur ziet u graag verschijnen op deze op de toekomst gerichte vergadering.

Laat uw gezicht zien en toon uw betrokkenheid. Bij verhindering graag even bericht.

 

Namens het ChristenUnie bestuur Midden-Groningen.

 

Eisse de Haan, secretaris                                                      Telefoon.     0598-422377

Schildwolderdijk 8   9626 AS Schildwolde.                        Mail egdehaan@planet.nl