Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Standpunten ChristenUnie Midden-Groningen van A tot Z

Aardbevingen.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:34

In Midden-Groningen hebben inwoners niet gevraagd om aardbevingen en waardevermindering van vastgoed. Schade moet worden voorkomen en wanneer het is opgetreden op een goede manier worden hersteld. De gemeente moet alert zijn op de wijze waarop de NAM en de rijksoverheid de schadeafwikkeling als gevolg van aardbevingen afwikkelt respectievelijk de veiligheid van de inwoners waarborgt. Hier hoort bij dat er een structureel perspectief moet zijn op het gebeid van leefbaarheid. Desgewenst onderneemt de gemeente samen met andere betrokken gemeenten en de provincie actie op het juiste niveau. Dit om te bewerkstelligen dat burgers op tijd en voldoende voor hun schade gecompenseerd worden, om de veiligheid in het gebied te waarborgen en dat het gebied leefbaar blijft.

Afval scheiden.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 22:36

Wat de ChristenUnie betreft kiezen we voor een manier waarbij het meeste afval goed kan worden hergebruikt. Daar moet ook draagvlak voor zijn. Wij kiezen daarbij voor de VANG doelstellingen. Ook wanneer de kosten daarvan hoger zijn. Uiteindelijk gaat het hier om goed omgaan met hulpbronnen en waardevolle grondstoffen. We staan positief tegenover de inzameling van PMD (plastics, metaal en drinkkartons)

Afval.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 22:55

Wegbrengen van afval moet niet moeilijk gemaakt worden. Daardoor wordt het voor inwoners makkelijker afval weg te brengen. Daarmee voorkomen we dat afval op de verkeerde manier wordt aangeboden of als zwerfvuil in de openbare ruimte terecht komt. Gratis is afvalinzaling niet, maar tegenwoordig zijn het ook steeds vaker goed bruikbare grondstoffen. De kosten voor het ophalen van zwerfafval in het buitengebied in onze gemeente zijn hoog. Op deze manier ophalen van (grof)vuil is uiteindelijk goedkoper.

Tarieven voor eenpersoonshuishoudens

Agrarische sector.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:37

De gemeente Midden-Groningen kent een groot agrarisch gebied. Wij vinden dat agrariërs niet onnodig moeten worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Vrijgekomen agrarische bedrijven kunnen een andere bestemming krijgen. Maar ook andere bestemming van de gronden moet niet direct worden afgewezen. De gemeente stimuleert zoveel mogelijk initiatieven die het platteland leefbaar houden. De LTO is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. 

Alcoholmisbruik.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:38

Alcohol is een onderschat probleem. Het aantal verslaafden en probleemdrinkers overtreft het aantal drugsgebruikers veruit. Het aantal alcoholgerelateerde ongelukken is groot. Excessief alcoholgebruik komt vooral onder de jeugd in de weekeinden te vaak voor. Juist in de dorpen op het platteland is het indrinken in keten en caravans heel normaal. Hier geldt dat mensen soms tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden en daarom moet ten aanzien van overmatig alcoholgebruik een ontmoedigingsbeleid gevoerd worden. Nog steeds is dit van alle verslavingen een van de maatschappelijk meest geaccepteerde.
De ChristenUnie wil de problematiek niet alleen aanpakken om de overlast te beperken. Aandacht voor het verslaafde slachtoffer mag absoluut niet vergeten worden. We willen het niet bij symtoombestrijding houden. Het is een Bijbelse opdracht om voor deze mensen te zorgen.

Anoniem solliciteren.

Laatst gewijzigd op: 22-01-2022 18:00
Anoniem solliciteren kan bewuste of onbewuste vooroordelen voorkomen.

Armoedebeleid.

Laatst gewijzigd op: 29-09-2017 23:06

Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn lot mag worden overgelaten. Zowel van overheid als samenleving en ondernemers wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare inwoners.

Daarbij moet goed oog zijn voor armoedesituaties. Het beleid moet erop worden gericht om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om zich te kunnen inzetten voor de samenleving, passend bij de wijk of dorpsgemeenschap. Het terugdringen van armoede blijft essentieel. Het armoedepact is een goed begin om als gemeente samen met veel andere organisaties gecoördineerd bezig te zijn met het terugdringen van die armoede.

De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. Het is belangrijk om de balans daarin goed in de gaten te houden. Wat de ChristenUnie betreft vragen we daarom niet nog meer lokale belasting van onze inwoners.