Laagfrequent geluid is een serieus probleem.

Windmolens weiland.jpg
Roel.jpeg
Door Roel Folkersma op 26 januari 2021 om 19:15

Laagfrequent geluid is een serieus probleem.

De ChristenUnie is geen voorstander van grootschalige windparken. Ze passen niet in ons Groninger landschap en hebben een negatief effect op de beleving van de openbare ruimte door horizonvervuiling, slagschaduw en geluid. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die ook voor Midden-Groningen belangrijk zijn.

Recente berichtgeving in het Dagblad van het Noorden maakt duidelijk dat ook laagfrequent geluid een serieus probleem is en zorgt voor schadelijke effecten op de gezondheid. Voor ons reden om te vragen om meer duidelijkheid. Daarvoor hebben we in een serie vragen aan het college gevraagd om opheldering. Ook omdat ons van verschillende kanten berichten bereiken dat er pogingen worden ondernomen om nog meer windmolens te plaatsen. Dit laatste is strijdig met onze duurzaamheidsvisie en past niet binnen de afgesproken kaders van de gemeente. Wij blijven dan ook vasthouden aan de afspraak om geen windmolens meer toe te staan op ons grondgebied. Bij zon hebben we verklaard dat daarbij altijd de zonneladder moet worden gehanteerd.

Onze vragen aan het college zijn:

In een artikel van het DvhN van woensdag 20 januari 2021 getiteld: ‘Slapeloosheid, vermoeidheid en depressies: windmolens maken inwoners van Meeden ziek.’ wordt verwezen naar recente buitenlandse studies waarin een verband tussen laaggfrequent geluid en windmolens significant is. Binnen onze gemeente en direct tegen onze gemeentegrenzen zijn er inmiddels grootschalige windparken gerealiseerd of in ontwikkeling.

  • Is het College bekend met deze onderzoeken en de resultaten rondom laagfrequent geluid van windmolens?
  • Is er op dit moment in beeld gebracht hoe dit effect heeft op het windpark bij Meeden maar ook voor delen van onze gemeente die hinder zullen ondervinden van de windparken rond Delfzijl?
  • Ziet het college mogelijkheden om op basis van nieuwe gegevens te komen tot technische aanpassingen van de bestaande windmolens zodat geluidsdruk en geluidsfrequentie voldoen aan de als acceptabel gestelde norm van 35 dbA?
  • Zijn er op dit moment aanvragen voor de realisatie van windmolens in de gemeente Midden-Groningen. Zo ja, dan verzoeken we u om, in afwachting van onderzoeken, vergunningsverleningstrajecten niet in gang te zetten.

Schriftelijke vragen worden uiterlijk binnen 30 dagen door het college beantwoord. Wordt dus vervolgd.