't Roegwold biedt ons veel, maar de verkeersdruk vraagt wel aanpassingen.

Roegwold.jpg
Niels.jpg
Door Niels Joostens op 26 januari 2021 om 12:00

't Roegwold biedt ons veel, maar de verkeersdruk vraagt wel aanpassingen.

Dannemeerweg is niet berekend op huidige verkeer.

Sinds de ontwikkeling van het ‘t Roegwold is de verkeersintensiteit op de Dannemeerweg enorm toegenomen. Bij de ontwikkeling lijkt er onvoldoende aandacht te zijn geweest voor de verkeersafwikkeling. Verschillende categorieën weggebruikers zorgen voor potentieel gevaarlijke situaties. Er wordt vaak snel gereden, de weg loopt sinds de herinrichting dood waardoor verkeer altijd moet omdraaien waarbij passeren vanwege de breedte van de weg niet goed mogelijk is. Gevolg is dat auto’s uit moeten wijken met als gevolg schade aan de bermen.

De ChristenUnie is blij met de ontwikkeling van het Roegwold. Het levert naast vele mooie plaatjes op de sociale media ook veel mogelijkheden tot ontspanning. De verschillende seizoenen zijn er goed te volgen en ook de soortenrijkdom is groot en groeit nog steeds. Keerzijde is wel dat met al die mensen ook de druk op de Dannemeerweg toe is genomen. Daarom stellen we het college de volgende vragen.

  • Is er bij het inrichten van ’t Roegwold vooraf rekening gehouden met een toegenomen verkeersintensiteit? Zo ja, waarom is daarbij geen rekening gehouden met een andere verkeersinrichting? Zo nee, waarom is hier niet voor gekozen?
  • De route naar dit deel van ’t Roegwold maakt onderdeel uit van het knooppuntennetwerk van zowel fietsers als wandelaars. Er is echter geen vrij liggend fiets- wandelpad voor deze categorie verkeersdeelnemers. Kan er worden gekeken naar de aanleg van een dergelijke strook zodat deze aansluit op het fietspadennetwerk in ’t Roegwold. Deze routes worden namelijk veelvuldige gebruikt.
  • Wanneer een dergelijke strook op dit moment niet mogelijk is dan zouden we u willen vragen om ten minste de optie van passeerstroken te verkennen. Dit laatste ook om het verder kapotrijden van de bermen en op termijn het asfalt te verminderen. Graag uw reactie op dit voorstel.
  • De bebouwde komgrens eindigt nu vrijwel direct na het verlaten van de Schildwolderdijk op de Dannemeerweg. Dit houdt concreet in dat er van een 30 kilometer zone naar een 60 kilometer zone wordt overgegaan. Kunt u aangegeven of het mogelijk is om de bebouwde komgrens te verplaatsten naar de laatste woning aan deze weg zodat er op dit deel in ieder geval niet sneller mag worden gereden dan 30 km en voor het overige deel een snelheid die lager ligt dan 60 km per uur te hanteren.
  • Vanuit de aanwonenden is er eerder contact geweest met de gemeente. Kunt u ons informeren over de aard van deze contacten waar het de verkeersveiligheid betreft en eveneens over de voortgang van de afhandeling daarvan?

We hopen dat er nu en in de toekomst nog veel van onze mooie buitenruimte kan worden genoten.

Labels: