Dorpen en wijken

1.1 Leefbaarheid en mijnbouw

Leefbaarheid, gas- en zoutwinning kennen een spannende relatie. De onzekerheid over de (on)verkoopbaarheid, veiligheid en het toekomstige woongenot spelen hierbij een grote rol. De meeste inwoners in het gebied voelen zich er thuis en zijn bereid mee te denken over oplossingsrichtingen om de leefbaarheid te bevorderen. Ze ervaren het wonen als prettig, hebben hier hun sociale contacten en willen eigenlijk niet vertrekken.

Het Nationaal Programma Groningen voorziet voor een groot deel in middelen om de leefbaarheid te verbeteren en sociaal maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Het programma heeft ondermeer leefbaarheid als thema, dat gericht is op het in stand houden en uitbouwen van bijvoorbeeld voorzieningen in dorpen en wijken en de beoogde investeringen op het punt van energietransitie. De beschikbaarheid hiervan is veel te laat op gang gekomen. De eerste stappen zijn nu gelukkig gezet.

Dit betekent dat naast de druk die inwoners beleven als gevolg van de aardbevingen, er ook veel andere zaken in de eigen omgeving op de schop gaan. Het versterkingsprogramma betekent namelijk dat dorpen en wijken langdurig te maken hebben met bouwputten. Het is dan zaak om daarnaast de overlast zo klein mogelijk te maken en de inwoners zo goed mogelijk te faciliteren en de sociale samenhang vast te houden. Zoveel onzekerheid en veranderingen kunnen een zware wissel trekken op onze inwoners. Dit raakt erg veel beleidsvelden waar de gemeente een verantwoordelijkheid voor heeft. Wij zijn tegen uitbreiding van winning van grondstoffen.

Wat de ChristenUnie betreft zijn Rijk en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) financieel verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van schadegevallen en versterkingsopgaven. De gemeente helpt waar het kan het proces sneller, communicatief beter te laten verlopen voor haar (meest getroffen) inwoners.

Inwoners en gemeente zijn daarmee partners van elkaar. Voor de gemeente biedt dat kansen om op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid aanwezig te zijn in het maatschappelijk speelveld.

Concreet:

 • Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden geen toekomst. Leefbaarheid komt van onderop. Door ondersteuning en subsidiëring wordt vrijwilligersinzet zichtbaar gewaardeerd. Door hun inzet blijven voorzieningen overeind. Belangrijk is dat ingespeeld wordt op de trend dat structurele vrijwilligersactiviteiten onder druk staan terwijl mensen wel beschikbaar zijn voor kortere en meer projectmatige vrijwilligersklussen.
 • Het versterkingsprogramma van de NCG heeft forse impact voor de bewoners, de sociale samenhang en draagkracht. Dat vraagt om een programmatische en een pragmatische aanpak per gebied. Dit plan moet samen met de inwoners gemaakt worden.
 • Inwoners moeten altijd de mogelijkheid hebben om in persoonlijk contact te treden met de gemeente, met ambtenaren en bestuurders. Andersom geldt dit ook. Het is belangrijk dat de ambtelijke organisatie en het bestuur van Midden-Groningen op de hoogte zijn van wat er speelt binnen de samenleving en dat er korte lijnen zijn. Daarbij helpt het als ambtelijke organisatie en bestuur van Midden-Groningen zo zijn georganiseerd dat voor de verschillende gebieden duidelijk is bij wie zij terecht kunnen. Bijvoorbeeld in de vorm van wijk- of dorpscontactpersonen vanuit de ambtelijke organisatie en het bestuur. 
 • Inwoners moeten daarnaast zo veel mogelijk diensten van de overheid kunnen afnemen of communiceren met de gemeente via internet. Contact met frontoffice en/of andere ambtenaren, moet gebruikersvriendelijk zoveel mogelijk via internet kunnen. Ook moet te volgen zijn wat met een brief of aanvraag wordt gedaan, welke afdoeningstermijn hierbij hoort en wat er gebeurt als de gemeente niet op tijd kan reageren.

Hier hoort bij dat mensen die minder vaardig met nieuwe media zijn de gelegenheid krijgen daarmee te leren omgaan. Niet iedereen zal dat lukken, daarom zorgt de gemeente ook voor andere manieren om contact te hebben met de gemeente of diensten af te nemen. 

1.2 Openbare ruimte

De openbare ruimte is van ons allemaal.

De gemeente beheert de ruimte, maar bewoners kunnen hierin ook prima een rol vervullen. Wanneer de bewoners het zelf doen, kan dit positief bijdragen aan de kwaliteit van het groen en de betrokkenheid bij de eigen directe leefomgeving. De kern wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang.

Concreet:

 • De ChristenUnie wil dat de gemeente een afgesproken niveau van onderhoud garandeert, maar dat dorpen, wijken, kernen, straten en inwoners de ruimte krijgen ook zelf bij te dragen aan beheer en onderhoud om zo de openbare ruimte naar een niveau te brengen die zij zelf wensen. Het is wenselijk om deze vorm van beheer regelmatig te evalueren.
 • De ChristenUnie wil meer budget voor groenonderhoud. Het huidig budget is niet toereikend om onder meer speelplekken op een acceptabel niveau te houden (schoon van onkruid en afval, heel en veilig). Dit is ook belangrijk doel in verband met de leefbaarheid van de directe woonomgeving.
 • Wanneer dorpen en wijken bijvoorbeeld in coöperatievorm de openbare ruimte zelf gaan beheren kan dat samengaan met beschikbaar stellen van budgetten. Van belang is te allen tijde een overzicht te hebben van wat is overgedragen en wat niet, en hoe de onderhoudssituatie ervoor staat.

1.3 Afvalbeleid

De ChristenUnie wil goed omgaan met de aarde en de grondstoffen die zij ons biedt.

Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer inwoners zijn heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en zijn bewust bezig met hun huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert.

Ondertussen heeft de gemeente ook de taak en een voorbeeldfunctie om zelf ambities te hebben om te werken aan een beter milieu en klimaatdoelen te halen.

Concreet:

 • Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof. We moeten naar een circulaire economie. De gemeente moet daarin de komende jaren grotere stappen zetten dan tot nu toe, om haar bijdrage aan klimaatdoelen waar te maken.
 •  Als afval goed wordt ingezameld kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. Wat de ChristenUnie betreft kiezen we in Midden-Groningen voor een manier van afval inzamelen waarmee we het best voldoen aan de VANG-doelstelling, ook wanneer dat duurder is.
 • Huishoudens die minder afval produceren, mogen daarvoor beloond worden.
 • We willen verrommeling en zwerfafval tegengaan. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om een aantal keer per jaar het gratis ophalen van grofvuil aan te bieden.
 • Er is en blijft ruimte om wijken, kernen en verenigingsleven te betrekken bij vormen van afvalinzameling (zoals oud papier) en dat uit te breiden naar andere vormen van afvalinzameling (bijvoorbeeld blik). 

1.4 Sport, cultuur en recreatie

De ChristenUnie wil een goede balans tussen inspanning en ontspanning en de mogelijkheid om op zinvolle wijze vrije tijd te besteden.

Sport, cultuur en recreatie hebben gunstige sociale en maatschappelijke effecten. Ze zijn heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Daarnaast is voldoende sport en beweging goed voor de gezondheid.

Cultuur speelt een belangrijke rol bij kennis- en waardenoverdracht en heeft een gunstige invloed op het vestigingsklimaat. Ook speelt het een belangrijke rol in de ontwikkeling in zelfwaardering en zelfredzaamheid van vooral onze jongere inwoners.

Midden-Groningen heeft meerdere prachtige gebieden en meren om te recreëren. Het project Groeningen ondersteunen we omdat dit zorgt voor mooie routes om te fietsen, te varen en te lopen. Met ondernemers, regionale en bovenregionale partners willen wij de kansen graag verder uitwerken en gebruiken.

Concreet:

 • Sport: Er is aandacht voor ons sportbeleid en het effect daarvan op andere terreinen, met name de gezondheid. Voor alle leeftijden geldt dat sport en beweging van groot belang is om langer vitaal en gezond te blijven en overgewicht tegen te gaan.
 • De ChristenUnie vindt behoud van culturele basisvoorzieningen belangrijk. Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis, vindt zorgvuldig plaats. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente initiatieven van particulieren en organisaties.
 •  Bibliotheken: Leesonderwijs is belangrijk voor onze kinderen. Informatie is steeds vaker digitaal beschikbaar. Toegang tot informatie is van belang voor inwoners. We blijven op zoek naar manieren om de informatie op locatie beschikbaar te houden.
 • Gebouwen en sportvelden: Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud (zie verder onder paragraaf 4.2 maatschappelijk vastgoed). Waar mogelijk gebruiken we accommodaties multifunctioneel met een goede bezettingsgraad.
 • Toegankelijkheid: De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen van sportieve en culturele voorzieningen gebruik kan maken.
 • Openbare sportmogelijkheden helpen om sport breder toegankelijk te maken, maar dat mag niet ten koste gaan van sportverenigingen en hun ondersteuning.

Recreatie kansen:

 • Wij zien kansen in het ontwikkelen van het Zuidlaardermeer, het Schildmeer, het Woldmeer en ’t Roegwold.
 • Het Zuidlaardermeer biedt nog voldoende mogelijkheden voor toeristische ontwikkelingen en recreatiemogelijkheden.
 • De ChristenUnie wil dat samen met ondernemers, Marketing Midden-Groningen, de Economic Board en het Routebureau een plan wordt opgesteld om verblijfsrecreatie te stimuleren. Met voldoende uitloopgebied met een recreatieve functie van de randen van de kernen, maar ook rondom het Zuidlaardermeer, Schildmeer en natuurgebieden als ‘t Roegwold, kunnen stedelijk en landelijk gebied elkaar versterken, evenals de aanleg en uitbreiding van een fietspadennetwerk en de aanleg van (onverharde) wandelpaden naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters. Het bestaande initiatief om Staatsbosbeheer samen met de Hanzehogeschool en Regio Groningen-Assen (RGA) trekker te laten zijn om meer uit ’t Roegwold te ‘halen’, past hierbij.

1.5 Veiligheid

De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief zijn en nog volop van het leven genieten.

In Midden-Groningen hebben we in toenemende mate te maken met georganiseerde misdaad. Het is belangrijk dat de burgemeester voldoende middelen heeft om daar tegen op te treden.

De politiecapaciteit staat onder druk. De ChristenUnie zet zich in voor voldoende capaciteit. Verder wil de ChristenUnie graag aandacht voor Buurtpreventie en de inzet van een buurtregisseur.

Concreet:

 • Bij de aanpak van problemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Rechtvaardig waar het moet, zachtmoedig waar het kan. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve aanpak van daders.
 •  Inwoners en organisaties zijn de ogen en oren van de buurt. Hun betrokkenheid is van groot belang om op de hoogte te zijn van veiligheidsproblemen en ze op te lossen. Professionals kunnen de verbindingen tussen inwoners in goede banen leiden, bijvoorbeeld door oplettende inwoners te adviseren in het inschatten van en anticiperen op situaties.
 • Om problemen aan te pakken moeten er voldoende toezichthouders zijn. Verder vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er in de vorm van een wijk- of dorpsagent een goed aanspreekpunt is voor de inwoners en voor zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen aan te pakken.
 • De ChristenUnie is voor het toekennen van extra bevoegdheden aan de burgemeester om op te treden bij burenoverlast.
 • De ChristenUnie is niet voor permanent cameratoezicht. Op plaatsen waar veel en langdurig overlast is, is tijdelijk cameratoezicht wel bespreekbaar.
 • Steeds vaker ontstaat er discussie over afsteken van vuurwerk, met name in stedelijk gebied. Dit heeft impact op het milieu, dieren en mensen. De ChristenUnie staat open voor andere vormen om de jaarwisseling met elkaar te vieren.
 • De ChristenUnie wil alcoholmisbruik en drugsgebruik actief tegengaan en streng optreden bij overlast.
 •  Tenslotte pleit de ChristenUnie voor terugdringen en sluiten van bordelen. Prostitutie vinden wij mensonwaardig.