Gemeente als bondgenoot

Inleiding

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Midden-Groningen heeft als motto ‘Samen recht doen!’  We willen God dienen in het politieke werk en de naaste helpen waar dat nodig is. Belangrijke thema’s zijn: tegengaan van ondermijning en criminaliteit, zorg voor goed onderwijs en passende werkgelegenheid, extra aandacht voor onderhoud van groen en wegen, zorg voor ouderen en vrijwilligers, bouwen van woonmilieus waar iedere doelgroep zich thuis voelt, verduurzaming van woningen om energiearmoede te beperken en het milieu te sparen. En een stevige lokale aanpak van de  gevolgen van de mijnbouw.

Midden-Groningen is een heel diverse gemeente

Een gemeente die bestaat uit vitale lokale gemeenschappen van inwoners in buurten, dorpen, kernen en wijken met verschillende identiteiten. Het ene dorp is maatschappelijk actief, in de andere kern leven de inwoners meer hun eigen leven. Maar in elke kern, dorp of wijk kennen veel mensen elkaar, voelen velen zich verantwoordelijk voor de ander en in toenemende mate ook voor de leefbaarheid van hun omgeving. Leefbaarheid wordt bepaald door sociale relaties, economie, toegang tot voorzieningen, cultuur, gebouwde omgeving, natuur, gezondheid en veiligheid. Om die leefbaarheid verder te brengen is een veerkrachtige gemeenschap nodig. Veerkracht die in onze gemeente in ruime mate voorhanden is. Vooral door de sterke lokale economie en sterke samenhang binnen en tussen gemeenschappen. Tegelijkertijd willen deze gemeenschappen zelf keuzes kunnen maken op basis van waarden die passen bij die wijk of dat dorp zoals identiteit, trots, inclusie, cultuur en participatie.

De ChristenUnie verwacht veel van samenwerking

Overheid en samenleving zijn bondgenoten die samen het algemeen belang behartigen. In de visie van de ChristenUnie maken mensen en instellingen in de eerste plaats samen deel uit van de samenleving en zorgen zij zelf voor het algemeen belang. Er zijn groepen die veel van de overheid verwachten. De overheid stimuleert en ondersteunt hen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

De overheid staat daarbij naast de inwoners

Bij de ChristenUnie staat de overheid naast mensen, denkt mee, stimuleert en ondersteunt waar nodig. Dat vraagt vaak om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. Ook vraagt dat een opstelling van inwoners waarin zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en – samen met anderen en de overheid – hun verantwoordelijkheid in de samenleving oppakken.

Korte lijnen met dorpen en wijken zijn daarvoor nodig

Om goed met elkaar in verbinding te blijven moeten we elkaar goed kunnen vinden. Dat vraagt om korte lijnen tussen gemeente en de dorpen/wijken en dat de gemeente zichtbaar bezig is met waar de inwoners zorgen over hebben. Daarvoor is het nodig dat in beleid en uitvoering de mens en zijn mogelijkheden centraal staan. We willen ons hier actief in opstellen. Maar dat betekent niet dat de gemeente alles op kan lossen.