Windpark Meeden is om horen(d)dol van te worden.

Windmolens weiland.jpg
Niels.jpg
Door Niels Joostens op 24 maart 2023 om 13:00

Windpark Meeden is om horen(d)dol van te worden.

ChristenUnie agendeerde raadsbrief om over de belangen van inwoners te debateren.

In een verklaring aan de leden van de Tweede Kamer gaven de Groninger volksvertegenwoordigers een treffende afsluiter mee: Groningen: van win(st)gewest naar Pronkjewail!

Maar waar we de boortorens van de NAM langzaam maar zeker zien verdwijnen zagen we daarvoor in de plaats wel de winturbines als paddenstoelen uit de grond schieten.

Wie op een heldere avond in het t Roegwold op een van de bruggen over het Afwateringskanaal staat kan ze niet missen. Waar je ook kijkt overal zie je wel de rood oplichtende windparken.

In Midden-Groningen is geen ruimte voor windparken.

Gelukkig hebben we in Midden-Groningen de uitbreiding van windparken een halt toegeroepen. Al blijven bedrijven als Pure Energie zorgen voor onrust in de dorpen Schildwolde, Hellum en Siddeburen en zijn de belangen groot.

Windpark N33 heeft impact op onze inwoners. “Een draaiende betonmolen”, Een ‘zoefend’ of ‘brommend’ geluid waardoor mensen gezondheidsklachten ervaren.

Gezondheidsdeskundigen denken een verband aan te kunnen tonen met hartklachten.

Kortom het is een probleem dat we serieus moeten nemen. De wetenschappelijke bewijzen stapelen zich inmiddels op, maar het blijft lastig hier iets tegen te doen.

Industrielawaai moet door de gemeente worden aangepakt, maar helaas geldt sinds 2009 dat windparken niet meer onder de categorie industrie vallen.

Het gemiddelde geluid wordt berekend over een heel jaar waardoor de pieken zich over een lange periode voor kunnen doen en zorgen voor overschrijdingen en dus aantoonbare overlast.

Last onder dwangsom is bij een overtreding van die jaarnorm pas een jaar later te realiseren en daardoor niet goed handhaafbaar.

De ChristenUnie wil graag in debat over de stellingname in de raadsbrief om duidelijkheid te krijgen over de vraag hoe we omgaan met de onzekerheden in relatie het binnen de normen blijven van het laagfrequente geluid. Recente onderzoeken voor windpark De Monden tonen aan dat er toename is van laagfrequent geluid. Daarnaast wil zij weten hoe de gemeente in deze situatie actief bondgenoot is van inwoners.

Laagfrequent geluid heeft impact.

Laagfrequent geluid heeft impact en moet serieus worden genomen. Aan de ene kant oordeelt de commissie dat zij op basis van de MER niet kan komen tot een grondslag tot handhaving. Vraag is welke grondslag kan die basis dan wel vormen? Wordt er op dit moment akoestisch onderzoek gedaan en zijn er metingen van de geluidemissie ter bepaling van de bronsterkte van een windturbine of een combinatie van windturbines? Zo ja, wat zijn daarvan de (tussentijdse) uitkomsten? Zo, nee waarom wordt dit niet gedaan?

In de beargumentering gebruikt de commissie vervolgens het aantal klachten. Volgens de commissie is het aantal klachten niet zo groot dat op voorhand moet worden gesproken van een overmatige hinder.

Is het college met ons van mening dat dit op zichzelf geen inhoudelijk argument is? Zeker niet in de richting van inwoners in Meeden en omgeving die weldegelijk overlast ervaren.

Zeker wanneer je bedenkt dat de commissie een deel van de klachten niet ontvankelijk heeft verklaard omdat niet bekend was van wie deze afkomstig waren. Tijdens het bezoek van de raad aan het dorp Meeden op 18 februari kwam de overlast als een van de thema’s die aandacht vragen ook duidelijk naar voren.

Wat heeft het college gedaan met de overweging om te komen tot een registratie die de onduidelijkheid over overlap en dubbeling van klachten vermindert?

 Meten is weten en kan een basis vormen voor een goed vervolg.

Jan van Muijlwijk toont in onderzoek aan dat er sprake is van laagfrequent geluid. Ook geeft hij aan dat het geluid, zeer waarschijnlijk, binnen de gestelde normen blijft. Voor ons vraagt dit wel een onderbouwing omdat we vinden dat de toevoeging ‘zeer waarschijnlijk’ geen absolute zekerheid biedt. Zeker nu uit recent onderzoek in de Monden blijkt dat er sprake is van een toename van laagfrequent geluid en vervolgonderzoek mogelijk noodzakelijk is. Voor windpark N33 geldt dat via spectrale geluidsanalyse al is aangetoond dat er sprake is van bromtonen.

 Jurisprudentie kan een breekijzer zijn.

Eind januari is er door de rechtbank Limburg een uitspraak[1] (Limburg, 2023) gedaan die vanwege jurisprudentie gevolgen kan hebben voor andere windparken. Graag zouden we voor de bespreking van de voorjaarsnota een reactie zien op deze uitspraak en de gevolgen daarvan voor het windpark N33. Is het college daartoe bereid?

Verder zijn we benieuwd wanneer er een einde komt aan de knipperende verlichting overdag en de rode verlichting in de nachtelijke uren. Windpark N33 is immers aangemeld voor een proef met transponderverlichting.[1] https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBLIM:2023:512