Een begroting waarvan nog chocola moet worden gemaakt.

OZBdonderdag 15 maart 2018 19:30

Tijdens deze raadsvergadering bespreken een samengestelde begroting van de oude gemeenten voor de nieuwe gemeente. Daardoor is deze begroting vrij algemeen, 'technisch' en zonder volgorde in thema's die we belangrijk vinden om eerst aan te pakken.

Geen nood, die thema's zijn opgenomen in het coalitieakkoord en bij de bespreking daarvan is al wel duidelijk geworden dat er voor de zomer een collegeprogramma komt waarin de thema's zoals benoemd in het akkoord een uitwerking krijgen in de begroting.

Dat maakt het voor de fractie van de ChristenUnie wel wat lastig om nu iets zinnigs over déze begroting te zeggen. Daardoor krijgt onze bijdrage iets van een Algemene Beschouwing, waarbij wij aangeven op welke thema's wij vooral zullen letten bij de doorwerking van het coalitieakkoord in de programmabegroting.

Aardbevingen

Afgelopen maanden is al wel gebleken dat daar één thema bovenuit steekt. De gevolgen van de aardbevingen raken ons als gemeente en onze inwoners, op sommige plaatsen zelfs zo dat de gevolgen ervan ontwrichtend zijn. Wij vinden het belangrijk dat dit een plek krijgt in het programma. Op een manier waarop niet alleen oog is voor de technische gevolgen van de schade, maar ook de emotionele kant een plek krijgt en waarvoor inwoners ten allen tijde kunnen aankloppen bij de gemeente, zodat er niet alleen tijdens aardbevingen die het nieuws halen aandacht is maar juist ook wanneer alles voor de buitenwacht rustig lijkt. Want de stres gaat dan niet weg, niet uit de gebouwen en niet uit het hoofd.

Naast de gevolgen van de gaswinning heeft de ChristenUnie ook zorgen over de gevolgen van zoutwinning. Wat ons betreft houden we daar als raad en college een stevige vinger aan de pols.

Groots in kleinschaligheid

De aanpak van de gevolgen van de aardbevingen en de ondersteuning van onze inwoners past wat ons betreft goed bij het thema Groots in Kleinschaligheid. Omgaan met onze inwoners op een manier die recht doet aan de gevoelens en inzet van onze inwoners en hun (meer) invloed geeft op de eigen leefomgeving. Dat sluit aan bij de uitgangspunten die we hebben geformuleerd in het Kompas voor onze nieuwe gemeente. 

Daar zien wij mogelijkheden in met een gebiedsfonds,

de mogelijkheid water/recreatie versterken (afslag Geerlandweg/ N33, Schildmeer, Zuidlaardermeer, Borgmeren)

cultuurlint inclusief erfgoed (monumenten)

 

Sociaal Domein

Het Sociaal Domein heeft ook onze aandacht. Mochten wij in de vorige periode al samenwerken aan een zachte landing voor de overdracht van taken naar de gemeente(n), Deze periode gaat het er om spannen. Is het gelukt? Wat kunnen we, nu we als gemeente aan het stuur zitten, nu echt anders gaan doen om problemen aan te pakken en kan dat financieel uit? De scenariodiscussie zal daar nog een belangrijke plaats in vinden. Vooral in de jeugdzorg is het nu financieel erg spannend.

Ouderen

Juist als het op bepaalde gebieden als jeugdzorg spannend wordt lopen andere gebieden kans om uit het oog te raken. De ChristenUnie vraagt aandacht voor de ouderenzorg. Ouderen nemen een belangrijke plaats in onze gemeente in en verdienen het om waardig ouder te worden. De uitvoering van/ het aanhaken bij het manifest 'waardig ouder worden' volgen wij dan ook met blijvende belangstelling

GKB

De rente die onze gemeentelijke kredietbank rekent voor leningen was 11,1%. Dat vonden wij als fractie aan de hoge kant en niet (meer) marktconform. Wij zijn dan ook blij dat de gemeente dit reeds heeft opgepakt en heeft gewijzigd naar 8%. Wij snappen het spanningsveld tussen de inwoners die hier op zijn aangewezen een goede toegang bieden tot deze voorziening en de kosten die de gemeente hier zelf voor maakt. Wel vragen wij ons af of dit het laagst haalbare percentage is, en of het College dit gekozen percentage kan onderbouwen.

OZB/ ondernemers Slochteren

OZB harmonisatie zonder keuze voor het ingroeimodel. Dat bleek financieel lastig te realiseren zonder andere lastige keuzes te hoeven maken (op het gebied van het sociaal domein).

Daarom is in het coalitieakkoord afgesproken dat er een fonds komt voor het Midden- en KleinBedrijf in Slochteren ter compensatie van de relatief hoge stijging van het OZB-tarief.

De fractie van de ChristenUnie vindt het belangrijk dat de toegankelijkheid van dit fonds voor de doelgroep gewaarborgd is. Het kader waarin ondernemers een beroep op het fonds kunnen doen moet breed genoeg zijn, zonder andere subsidiemogelijkheden daarbij uit te sluiten. Het is van belang dat de middelen in het fonds ook echt weer bij de ondernemers terecht komen. Wij zelf denken dan aan mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Daarnaast liggen wat ons betreft ook kansen bij het formuleren van een visie over werkgelegenheid en economie met flankerend beleid (kansrijke werkgelegenheid, toerisme/recreatie, vestigingsbeleid).

De in het akkoord genoemde evaluatie in 2019 zien wij als een mogelijkheid om te beoordelen of het subsidiekader geschikt is gebleken (moet het nog toegankelijker of is het succesvol genoeg) en of er mogelijkheden zijn dit verder in de gemeente uit te rollen. Zeker niet om dit na een jaar al te beëindigen, doel is dit fonds structureel neer te zetten.

Duurzaamheid

Nu wij als gemeente Midden-Groningen een andere schaal hebben bereikt passen daar ook andere ambities in en zijn er wellicht andere mogelijkheden. Op het gebied van de duurzaamheid wordt daarin wat ons betreft breed gekeken, er zijn veel mogelijkheden om slagen te maken op het gebied van:

  • Nieuwbouwprojecten
  • Verduurzaming eigen maatschappelijk vastgoed
  • Bedrijven (zowel vastgoed als productieproces)
  • Woningvoorraad corporaties
  • Particuliere woningvoorraad
  • Energietransitie
  • Afval

Prioriteiten

Toch alweer een heel verlanglijstje geworden. Met de bijdragen van de andere partijen wordt dat lijstje alleen maar langer. Hier ligt voor het College de uitdaging om dit met het coalitieakkoord te vertalen in een collegeprogramma. Het spanningsveld tussen de ambities die wij met elkaar uitspreken, de thema's die we benoemen en de middelen die we hebben voor de uitvoering voelen wij. Het is wat ons betreft dan ook belangrijk om een duidelijke prioritering te geven. Wij zien dat in het programma dan ook met belangstelling tegemoet.

En om in de traditie van een van mijn voorgangers (Jeanette Wiersema) en haar kookkunsten te blijven: De fractie van de ChristenUnie wenst het college veel succes om hier chocola van te maken, en wenst daarbij Gods onmisbare zegen toe.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht