Naar een nieuw afvalbeleid.

afvalbeleid.jpgvrijdag 26 april 2019 09:30

In de gemeente Midden-Groningen wordt er nu nog op verschillende manieren omgegaan met afval. De gemeente is verplicht om het afvalbeleid te harmoniseren. De afgelopen maanden is er een intensief traject geweest met inspraak van inwoners. de ChristenUnie is blij met de gekozen aanpak.

Onder een visie ligt een missie ten grondslag De missie vertelt waar we voor staan, het 'wat', bekeken vanuit onder meer normen en waarden. 

Uit de door ons beschreven missie haal ik:

- Het behoud van onze groene planeet;

- Inzetten op hergebruik van materialen zodat afval weer grondstof wordt;

- Samen met inwoners ontdekken hoe we het beter kunnen doen;

Vanavond bespreken we onze visie daarop, het 'hoe': Op welke manier gaan we onze doelen uitgesproken in de missie met elkaar, met de samenleving bereiken. 

En met een keuze tussen uitgewerkte scenario's zit hier eigenlijk ook al de strategische keuze al in, de concrete uitwerking van de manier waarop we dat gaan doen.

Uitgangspunten:

Een van de uitgangspunten die we vaststellen is (1) dat we in aansluiting op de VANG-doelstelling van 100kg restafval per persoon in 2020 naar 30kg in 2025 toe willen. Nu is dat nog 205kg, dus we moeten van ver komen.

Uit de bewonersraadpleging kwam ook nog een ander uitgangspunt: (2) maak het ons (de inwoners) gemakkelijk.

Dat zijn uitgangspunten waar de ChristenUnie-fractie mee uit de voeten kan. Een uitgangspunt wat mijn fractie ook mee wil wegen in de besluitvorming is de betaalbaarheid. (3) Zoeken naar een goede balans in kosten van de afvalinzameling en de effecten die dat heeft op de lokale lasten van de inwoners.

Voorliggend besluit:

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met scenario 1. Het scenario dat weliswaar het duurste is, maar ook de meeste voordelen biedt, het meest toekomstbestendig is én de voorkeur heeft van (een groot deel van) onze inwoners. Daar gaan wij mee akkoord.

Motie:

Tijdens de commissievergadering is het 'gratis' storten van grofvuil ter sprake gekomen en daarvoor ligt nu een motie op tafel. Wij hebben een aantal kanttekeningen bij deze motie:

Feiten:

Uit de beantwoording van de vragen uit de commissie blijkt:

- Dat drie keer gratis wegbrengen een verhoging van de afvalstoffenheffing van €20 met zich mee brengt. Afgerond €7 per keer;

- Er geen relatie lijkt te bestaan tussen invoering van gratis storten grofvuil en afname van bijplaatsingen/afvaldump;

- Punten van gemak, openingstijden en snelle afhandeling op het afvalbrengpunt een rol spelen.

De inhoud van de motie:

- Staat haaks op het principe dat de vervuiler betaald;

- Stimuleert juist niet tot hergebruik en vergroot daarmee de stroom restafval (zie ervaringen Pekela);

- Raakt ook grote groepen inwoners die (bijna) nooit grofvuil wegbrengen maar toch voor de kosten in de verhoging van de afvalsoffenheffing opdraaien, en heeft daarmee wat ons betreft een te groot effect op de lokale lasten van onze inwoners;

- Roept bij mijn fractie twijfels op over de invloed van invoering hiervan op afname van bijplaatsingen en afvaldumpingen.

Uit de beantwoording bleek ook dat een schatting van de jaarlijkse opruimkosten van afval in de openbare ruimte 3 ton is. Is het ook mogelijk om bij te houden wat de werkelijke kosten zijn?

Wellicht dat er op het punt van 'maak het de inwoners makkelijk' meer te behalen valt met aanpassingen in de openingstijd van het afvalaanbrengpunt in Hoogezand.

Conclusie:

- Wanneer we van 205kg restafval per persoon nu naar 30 kg in 2025 toe willen hebben we nog wel wat te doen;

- We gaan akkoord met het raasdsvoorstel, wat daarin een belangrijke (eerste) stap is;

- We hebben bedenkingen bij de motie, en steunen deze daarom niet.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht