Slochteren haalt financieel gezond de eindstreep.

Topbanner geld 944x390dinsdag 27 juni 2017 22:30

“Kleine gemeenten zijn niet in staat om de steeds groter wordende verantwoordelijkheden op zich te kunnen nemen.” “Gemeenten moeten samen op zoek naar meer bestuurskracht.” “In de bestuurlijke spaghetti van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen kan een gemeenteraad niet sturen.”

Voorzitter u merkt het ik zou zo aan de slag kunnen als koppenschrijver voor VNG en Binnenlands Bestuur. Maar in weerwil van al die negatieve koppen, die donkere wolken en de sombere toekomstbeelden is het Slochteren als kleine gemeente opnieuw gelukt een positief rekeningresultaat te presenteren. We staan goed voorgesorteerd op de komende herindeling en komen onze afspraken na.

Wat we in de begroting hadden afgesproken te doen is uitgevoerd. Sterker nog, we hebben er hier en daar, een tandje extra bijgezet. En voor die paar veelal kleinere zaken die zijn blijven liggen worden goede verklaringen gegeven. Slochteren heeft haar zaken ook financieel goed op orde. 

In de technische ronde hebben we gevraagd om de extra kosten die worden gemaakt als gevolg van de aardbevingen en het gasdossier duidelijk in beeld te brengen. De toezegging is dat we die informatie nog zullen ontvangen. We zouden graag zien dat ook voor dit jaar alle extra kosten goed worden bijgehouden. Die afspraak hebben we eerder namelijk met het college gemaakt. Het kan naar ons oordeel niet zo zijn dat er maatschappelijk kosten worden gemaakt die niet volledig worden gedekt.

De ChristenUnie spreekt haar waardering uit voor het goede bedrijfsresultaat van de BWRI. Complimenten aan iedereen die daar werkt want bij andere SW bedrijven staan de resultaten onder grotere druk. We zien ook een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd voor aanvragen. Dat laatste is belangrijk omdat hierdoor een vergroting van de schuldenproblematiek wordt voorkomen. Een systeem waarin ook gefilterd kan worden op het aantal hersteltermijnen zou een nog beter beeld geven. Er is een daling van het aantal mensen in een uitkeringssituatie in Slochteren en het geheel van Midden-Groningen stijgt minder snel dan het landelijk gemiddelde. We spreken de hoop uit dat, nu de economie aantrekt, straks voor de gehele nieuwe gemeente sprake is van een daling. Ook voor de groep die een grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. 

In het centrum van Slochteren komt nu eindelijk de reuring waar we naar op zoek waren. Laten we eropin zetten om die positieve lijn nu door te zetten. Een goede invulling van de voormalige gemeentewerf is daarin de volgende stap. Op dit moment is het gebied wat verrommeld. Iets meer aandacht is op zijn plaats.

Voorkomen is beter dan genezen. Die uitspraak geldt ook bij het voorkomen van en het verergeren van jeugdproblematiek. In het beleid richten we ons nu al op de voorkant. Vroegtijdig signaleren en handelen is voor alle partijen beter. Dat we jongeren aan hun lot over zouden laten om financiële redenen is dan ook niet aan de orde. Dat bleek al bij de behandeling van het agendapunt financiering in de raadscommissie maar ook de jaarrekening en het jaarverslag zijn er volstrekt helder over. We staan in ons gebied voor een enorme opgave omdat de problematiek in verhouding tot het landelijke gemiddelde groot is. Mocht er sprake zijn van een knelpunt dan vinden we dat er extra middelen ingezet moeten worden. Uiteindelijk gaan achter de cijfers niet alleen kwetsbare jongeren schuil maar ook hele gezinnen.

Op veel gebieden werken we al samen met onze herindelingspartners. Het sociaal domein laat zien dat we, ondanks verschillen, in goed overleg de juiste accenten leggen en maatwerk leveren.

De beproefde manier waarop we in Slochteren aan onze begroting werken pakt ook dit boekjaar weer goed uit. Niet voor het eerst levert dat de gemeente mogelijkheden op om gewenste zaken alsnog te realiseren. Een positief resultaat van 2,6 miljoen, waar eerder 269.000 euro werd geraamd. Het college stelt voor om dit bedrag over te hevelen naar de algemene reserve. Nu mist er bij de stukken en duidelijk (concept) raadsbesluit en zijn de beslispunten alleen opgenomen in het raadsvoorstel. Graag zien we nog een apart raadsbesluit. Dit laatste ook omdat we, samen met de overige raadsfracties, tot een gewijzigde bestemming van het rekeningresultaat willen komen. De risico’s die Slochteren had bij het BDO-boekenonderzoek zijn nu voldoende afgedekt. Het gehele resultaat storten in een algemene reserve voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen is daarmee, wat de ChristenUnie betreft, ook niet nodig. Onze financiële kerngetallen zijn van voldoende niveau. Concreet vragen we om een deel van het rekeningresultaat te bestemmen voor het accommodatiefonds. Er liggen nog een aantal wensen die in het lopende jaar, of zo snel als mogelijk daarna, nog uitgevoerd zouden kunnen worden en er is op dit moment ook ruimte om die wensen in te vullen.

In het Kompas voor de nieuwe gemeente geven we aan dicht bij de burgers te willen staan en een sterk lokaal voorzieningenniveau na te willen streven. Een overheid die naar de inwoners toekomt en makkelijk benaderbaar is. Een aantal van onze dorpshuizen en andere accommodaties voldoet daar nu al goed aan maar er zijn er ook die nog wel een upgrade kunnen gebruiken. Wanneer we er voor kiezen om hiermee te wachten tot na de herindeling voorziet de ChristenUnie dat alles wat op de langere baan wordt geschoven. De gemeente Midden-Groningen zal in het eerste jaar een beleidsarme agenda kennen. Daarnaast hebben de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde op dorps- en wijkniveau nu al voorzieningen die geschikt en gericht zijn op de toekomstige gemeente. Slochteren zou in dit opzicht niet achter moeten blijven. Graag horen we van het college of zij voor aanvang van de besluitvorming in de raad van 6 juli kan komen met een calculatie van de kosten van nu nog openstaande wensen die passen binnen de regels van het accommodatiefonds.

« Terug