Laat de uitvoering van het NPG maar beginnen!

Nieuwe Euro bankbiljetten.jpgdonderdag 31 oktober 2019 21:15

In het gasdossier hebben we tot nu toe steeds te maken gehad met verschillende visies, nieuwe onderzoeken, bijgestelde normen en voortdurend wisselde uitvoeringsinstanties. Met bij elke verandering de bijbehorende vertraging, maar ook veranderende spelregels. De consequenties daarvan waren en zijn groot. De oplossingen laten op zich wachten, burgers weten niet waar ze aan toe zijn en door de veranderde spelregels wordt het rechtsgevoel aangetast. In onze gemeente komt dat treffend naar voren in Overschild.

In een recente editie van de Groene Amsterdammer staat daarover een lezenswaardig artikel en ook EenVandaag besteedde er opnieuw aandacht aan. En iedere keer denk je, dit kan niet waar zijn!

Tegen die achtergrond bespreken we vandaag het programmakader Nationaal Programma Groningen. Een perspectief voor de regio dat geen verre toekomstmuziek moet zijn of een verre horizon achter de mist van persoonlijke ellende en vragen van inwoners die het inmiddels ook niet meer weten.

Daarom is praktisch handen en concreet gedrag van belang. Dat begint door ook en vooral te werken aan ruimhartige versterking en herstel van de woningen. En het besef dat de toegezegde 1,15 miljard startkapitaal zijn.

De ChristenUnie is blij dat er vanuit het principe van sociaal-economische versterking voor het gebied wordt gewerkt. Vanuit het perspectief van de brede welvaart. Wij verwachten dat dit ook zichtbaar zal worden in de toekenning van de trekkingsrechten.

In de notitie lezen we dat wanneer daartoe aanleiding is het bestuur het programmakader kan actualiseren.

Dat roept bij onze fractie vier vragen op.

Ten eerste: Hoe worden daarbij de belangen van inwoners, bedrijven, organisaties en overheden geborgd?

Ten tweede: Hoe voorkomen we daarbij dat er, al dan niet terecht, het idee ontstaat van veranderende spelregels?

Ten derde: Hoe worden actualisaties gecommuniceerd naar alle partijen?

Ten vierde: Welke rol spelen raden en Staten daarin vanuit hun volksvertegenwoordigende en controlerende rol. Wij stellen immers vandaag vast en dat is wezenlijk meer dan kennis nemen van het programmaplan.

De randvoorwaarden zijn ambitieus:

  • Individuele schade wordt zonder onnodige vertraging binnen een half jaar afgehandeld.
  • Het is volstrekt duidelijk hoe de versterking verloopt. In het proces is helder wanneer welke woningen worden versterkt. Inwoners weten precies wat ze kunnen verwachten. Ze worden nauw betrokken bij de mogelijkheden die de versterking biedt voor het uitvoeren van andere wensen voor hun woning (koppelkansen).
  • Er is duidelijkheid over de financiering van de inpassing van de versterkingsoperatie in de openbare ruimte (inpassingskosten).

Tegelijkertijd zijn ze ook echt nodig en zal van de uitvoering van het NPG minder terecht komen wanneer dit achter blijft.

De vier ambities onderschrijven we en we kunnen ons vinden in de gekozen hoofdindicatoren. Daarbij onderkennen we wel dat we op dit moment posities innemen die lager zijn dan het landelijk gemiddelde.

Voldoen we dan niet erg snel aan de ambities?

We hebben de behoefte dat we over een verdere tijdshorizont ook ambities uitspreken over de concretere positionering. Van ons mag het ambitieniveau best wel wat hoger.

Stijgen we met de huidige doelstellingen niet te langzaam naar ten minste een gemiddeld nationaal niveau of het liefst daar nog boven?

In de reactienota op de zienswijzen komt naar ons oordeel voldoende naar voren dat er een goede afweging is gemaakt van de inhoudelijke inbreng. De reactie bij opmerking 19 met specifieke aandachtspunten vanuit de gemeente Midden-Groningen vinden we wel wat mager en vormt hierop dan ook de uitzondering. Daarvoor zullen we in ons eigen lokale programma echt moete zoeken naar mogelijkheden om dit in te brengen. Het past trouwens goed bij subdoelen. We zullen specifiek letten op de vertaling daarvan wanneer we het lokale programma vaststellen.

Ook vinden we het bijzonder jammer dat de mogelijkheden vanuit “Kansen voor de veenkoloniën”, inclusief de daar al ontwikkelde indicatoren op het gebied van gezondheidsmonitoring niet worden benut. Volgens ons een veel concreter doel dan geluksgevoel waarover even later wordt gesproken.

Het programmakader biedt voldoende handvatten om te komen tot lokale programmaplannen die samen met de thematische plannen van de provincie echt iets kunnen betekenen voor onze inwoners. Geen Halloweenscenario maar een echte Hervorming dus. Laat de uitvoering maar beginnen!

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht