RES Realistisch omgaan met de energievraag van de toekomst.

Energiemastdonderdag 28 mei 2020 22:00

De lasten.

In Midden-Groningen hebben veel inwoners te maken met de negatieve gevolgen van de gaswinning. Schade aan huizen en ander vastgoed heeft grote invloed op het dagelijkse leven van veel mensen. Dat het daarom gekozen is om de gaswinning versneld te beëindigen is, wat de ChristenUnie betreft, positief. In de regio die geconfronteerd wordt met de gevolgen van de gaswinning, is het van extra groot belang om te kijken naar andere vormen van energie. De energievraag zal in de komende jaren niet afnemen. Willen we dus serieus werk maken van de afname van de gaswinning dat zullen we ook voorop moeten lopen in het bieden van alternatieven.

De lusten.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen profiteren. Deel kunnen nemen aan projecten is een harde voorwaarde. Mee kunnen doen betekent daarnaast concreet dat er aan de voorkant duidelijkheid moet komen over de kosten die inwoners moeten maken om aangesloten te raken op nieuwe energiebronnen en het verduurzamen en energiezuiniger maken van hun huis. Het college constateert zelf dat dit in een dunbevolkt gebied extra kosten met zich mee zal brengen. Wij roepen het college dan ook nadrukkelijk op om, in samenspraak met de andere overheden in onze RES, voor de vaststelling van de definitieve RES tot afspraken te komen met de rijksoverheid. Een goede verdeling van de lusten en de lasten moet wat ons betreft een duidelijke plaats krijgen in het definitieve voorstel van de RES.

Logische vervolgstap.

Bij de afweging voor de regionale energiestrategie (RES) is het van belang om te kijken naar eigen vastgelegd beleid. We hebben vastgesteld duurzaamheidsvisie en een vastgesteld en verder uit te werken zonneparkenbeleid. Deze documenten vormen de basis voor de inbreng van Midden-Groningen in het totale bod van de provincie Groningen. In het coalitieakkoord hebben we als Midden Groningen een ambitie afgesproken waar het gaat om het veranderen van de energiebronnen.

Afspraak is afspraak.

Juist in Midden-Groningen kennen we de negatieve gevolgen van de mijnbouw. We zien het dan ook als onze inspanningsverplichting om voorop te lopen in de energietransitie. Dat maken we dan ook speerpunt van ons programma. De gemeente heeft hierbij een ondersteunende én een voorbeeldrol. We willen als gemeente ruimte geven aan initiatieven voor het duurzaam produceren van energie. Voor de gemeente Midden-Groningen betekent dat we ook zo snel mogelijk willen overstappen op duurzame energie voor bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen, voertuigen en openbare verlichting. [1]

Samen optrekken.

We vinden het vanzelfsprekend dat ook andere gemeenten, de provincie en de waterschappen blijven vasthouden aan hun bod. Het kan niet zo zijn dat wanneer er nu door anderen minder wordt gedaan anderen meer moeten doen. Onduidelijk blijft hoe dit in de besluitvorming is geregeld.

Communicatie.

Bij het verder uitwerken van de regionale energie strategie is communicatie van groot belang. Maak inwoners duidelijk wat de impact is van de RES, maar ook hoe inwoners daar zelf aan bij kunnen dragen en van kunnen profiteren. Dat het gaat om een complex en ingrijpend besluit, ontslaat ons niet van de verplichting om helder en duidelijk te communiceren. Graag zien wij een uitwerking in een communicatieparagraaf die gericht is op de situatie van Midden-Groningen.[1] Samen komen we verder! Coalitieakkoord 2018-2022 Midden-Groningen pagina 4.

 

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht