College beantwoordt schriftelijke vragen over laagfrequent geluid bij windparken.

windmolens.jpgdinsdag 23 februari 2021 16:30

Door de fractie van de ChristenUnie zijn schriftelijke vragen gesteld of laagfrequent geluid afkomstig van windparken.

Is het College bekend met deze onderzoeken en de resultaten rondom laagfrequent geluid van windmolens?

Ons college is bekend met onderzoeken omtrent laagfrequent geluid (LFG) van windparken. RIVM heeft vorig jaar wetenschappelijke literatuur, over het effect van windturbines op ervaren hinder, slaapverstoring, hart- en vaatziekten en de stofwisseling, onderzocht

Uit de literatuurstudie blijkt dat hinder optreedt als gevolg van geluid: hoe sterker het geluid (in dB(A)) van windturbines, hoe groter de hinder ervan. Uit de literatuur blijkt volgens RIVM niet dat het zogeheten 'laagfrequent geluid' (lage tonen) van windturbines voor extra hinder zorgt tot die gerelateerd aan "gewoon" geluid. Voor andere gezondheidseffecten zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig: deze effecten hangen niet duidelijk samen met het geluidniveau, maar soms wel met de ervaren hinder.

Het is bekend dat geluid in zijn algemeenheid tot verschillende gezondheidseffecten kan leiden, zoals (ernstige) hinder, slaapverstoring, hart- en vaatziekten, en een leerachterstand (bij kinderen). Hierbij bestaan er verschillen tussen mensen. De één heeft hier meer of eerder last van dan de ander.

Over de effecten van LFG is minder bekend, omdat er tot op heden beperkt onderzoek is gedaan naar de gevolgen van LFG. Wel blijkt uit onderzoek dat mensen die blootgesteld worden aan laagfrequent geluid, hiervan ernstige hinder van kunnen ondervinden. 

Is er op dit moment in beeld gebracht hoe dit effect heeft op het windpark bij Meeden maar ook voor delen van onze gemeente die hinder zullen ondervinden van de windparken rond Delfzijl?

Wij hebben als gezamenlijke gemeenten opdracht gegeven tot het uitvoeren van een z.g. 0-meting rond het Windpark N33. Nu het park in bedrijf is wordt opnieuw gemeten op dezelfde meetpunten, zodat de geluidseffecten goed in beeld kunnen worden gebracht. Op basis van deze metingen kan niet worden gehandhaafd. De eerste metingen zijn in de gemeente Veendam uitgevoerd. Daar is de productie van onverwacht veel laagfrequent geluid geconstateerd. Metingen in onze gemeente vinden vanaf nu plaats.

Voor de parken in de voormalige gemeente Delfzijl nabij onze gemeente, waarvoor de provincie bevoegd gezag is, zijn geen nulmetingen verricht en zijn ook geen aanvullende onderzoeken/metingen gedaan. Toetsing vindt hier plaats op basis van het meet- en rekenvoorschrift. Hier bestaat geen inzicht over de geluidseffecten. Bij ons zijn over deze parken geen klachten vanuit onze gemeente bekend. Wel zijn wij bekend met klachten over geluid rond Windpark N33, het gaat daarbij met name over de (laagfrequente) bromtonen. 

Ziet het college mogelijkheden om op basis van nieuwe gegevens te komen tot technische aanpassingen van de bestaande windmolens zodat geluidsdruk en geluidsfrequentie voldoen aan de als acceptabel gestelde norm van 35 dbA?

De geluidsbelasting van het windpark op de gevels van de dichtstbij gelegen woningen moet voldoen aan de vastgestelde norm, 47 dB als gewogen gemiddelde over het etmaal en 41 dB in de nacht. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het meet-en rekenvoorschrift, waarbij uitgegaan wordt van een jaargemiddelde. Pas na een jaar vanaf de ingebruikname van het park kan worden beoordeeld (berekend) of het park voldoet aan de geluidsnorm. De kans is groot dat wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften, wij verwachten niet dat het geluidsniveau teruggebracht kan worden naar 35 dB.

De beide ontwikkelaars onderzoeken nu wel, samen de leverancier, of door optimalisering van de afstelling de productie van laagfrequent geluid gereduceerd kan worden. Wij hopen dat dit resultaat oplevert.

Zijn er op dit moment aanvragen voor de realisatie van windmolens in de gemeente Midden- Groningen. Zo ja, dan verzoeken we u om, in afwachting van onderzoeken, vergunningsverleningstrajecten niet in gang te zetten.

Er zijn geen verzoeken voor nieuwe windmolens of -parken

« Terug

Reacties op 'College beantwoordt schriftelijke vragen over laagfrequent geluid bij windparken.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.