Een begroting zonder ambitie.

Nieuwe Euro bankbiljetten.jpgdonderdag 14 juli 2022 19:00

Een nieuwe lente een nieuw geluid en een meicirculaire die nog niet echt als muziek in de oren klinkt maar wel een licht positief effect heeft op onze voorjaarsnota. Het nadeel is minder en daarmee zien de gemeentelijke financiƫn er iets beter uit dan verwacht. Toch blijft de herverdeling van het gemeentefonds als belangrijkste bron van inkomsten. De vraag is dan ook wat er vanuit het college wordt gedaan om de positie van Midden-Groningen te versterken om te zorgen dat we een financieel gezonde gemeente blijven.

Zoek het in de samenwerking om krachtiger te zijn.

Daarin denken we graag met het college mee. Wat ons betreft zoeken we het in de kracht van de samenwerking. In VNG-magazine was ging het in een recent nummer over de R8 dat kan worden gezien als één van de tegenhangers van bijvoorbeeld de G4 (de vier grote Randstadgemeenten) en P10 (de 10 grootste plattelandsgemeenten.)

De R8 bevat grote gemeenten die zijn ontstaan uit herindelingen met veel kernen, stedelijkheid, een groot oppervlak en landelijk gebied. Zij herpositioneren zich en hebben veel te bieden.

Midden-Groningen is een gemeente met verschil. Verschil in karakter, verschil is verstedelijkingsgraad, werkgelegenheid en landschapstypen. Juist die variatie is één van de krachten van Midden-Groningen.

‘De R8 zoekt het in een eigen netwerk en neemt daarbij de herindeling als gemeenschappelijk vertrekpunt. ‘We zijn groot geworden. Hoe zorg je er dan voor dat je je opnieuw positioneert, zowel regionaal, provinciaal als landelijk en Europees? Daarom zoeken we elkaar op alle gemeentelijke niveaus op, dat werkt als een tierelier.’

Voorbeelden uit andere gemeenten kunnen inspireren. Proeftuinen in Súdwest Fryslân bijvoorbeeld. Een gemeente die de herindeling al wat langer achter de rug heeft. De gemeente Westerkwartier is een van de deelnemers op dit moment dus de eerste Groninger gemeente kunnen we al niet meer worden.

Hoe denken andere partijen over dit initiatief en hoe staan zijn tegenover het mogelijk deelnemen aan dit initiatief?

Zoeken naar richting.

In de vorige periode gaven we de gemeente vorm vanuit het Kompas. Een kompas geeft richting en biedt mogelijkheden om bij te sturen. Op dit moment leent de voorjaarsnota zich nog niet als goed instrument voor de gemeenteraad. Het is compact, beleidsarm en moet richting de begroting nog vorm krijgen.

Een brug te ver of bruggen gemist?

We zien dat er wordt geïnvesteerd in twee bruggen. De Eendrachtsbrug en de Middelste Klap moeten worden aangepakt. De aanleiding is duidelijk en we kunnen ons dan ook vinden in het beschikbaar stellen van de aanvullende financiering.

We missen wel een aantal andere bruggen. De Koopmansbrug in Tjuchem was eerder minder belastbaar en zal ook moeten worden aangepakt. In de Slochterhaven is de brug bij het spoordok inmiddels alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De route over het terrein van de voormalige gemeentewerf is verkeerskundig niet ingericht op het huidige gebruik. 

We horen graag waarom dit nu niet is meegenomen en wanneer dit wel gaat gebeuren. In de omgeving is veel gebeurd maar tot een afronding van het dorpsplein in Slochteren en het haventerrein is het nog niet gekomen. In een recente brief die ook aan de stukken van deze vergadering is toegevoegd vraagt een inwoner aandacht voor de participatie. Hoe gaan we die vorm geven en welke mogelijkheden zijn er om dit concrete plan richting de begroting verder uit te werken? Als fractie willen we daar graag in meedenken. Het kan dienen als voorbeeld van het uitdaagrecht dat in het collegeprogramma nu nog weinig concreet is ingevuld.

De brug over de Groendijk is voor zwaarder verkeer niet toegankelijk. Dat lijkt overigens niet handhaafbaar. Het gaat hier om een belangrijke transportroute voor vrachtverkeer en landbouwverkeer dat nu niet door de kern van het dorp Slochteren hoeft. Urgentie is er dus zeker. Ook hier de vraag wat is de status van deze brug en wanneer wordt deze wel aangepakt?

De bus gemist…

Met de sluiting van station Sappemeer Oost is een heel aantal inwoners van de gemeente minder goed aangesloten op het openbaar vervoersnetwerk. Wat gaan we als gemeente doen om de toezeggingen en afspraken na te komen. In heel Sappemeer rijdt er nu niet meer dan een buurtbus. We vinden dat er op zijn minst volwaardig vervoer moet zijn naar en van Groningen. Wat is de inzet van Midden-Groningen voor deze inwoners en wat gaat zij doen om volwaardig openbaar vervoer te behouden in alle delen van onze gemeente?

Kind van de rekening… 

Gelukkig groeien veel jongeren in Midden-Groningen op een goede manier op. Toch zijn er zorgen voor de grote groep die het niet zelf redt. De investeringen in de jeugdzorg zijn groot en lijken ieder jaar verder toe te nemen. Een nadeel van de decentralisatie is dat we met beperkte middelen wel een grote verantwoordelijkheid hebben. Door onder andere de inzet van Paul Blokhuis en Maarten van Ooijen is er nu wel meer perspectief voor de gemeenten. Maar we vragen ons wel af hoe realistisch het is dat eerdere bezuinigingen worden teruggedraaid. Graag een duidelijke uitleg waar die verwachting op is gebaseerd. In overeenstemming met het raadsbesluit naar aanleiding van het rekenkameronderzoek zijn we blij dat we dit onderdeel in de begroting nu beter kunnen volgen. We zijn blij met de ontvlechting.  

Afval.

We zien dat er meer geld nodig is voor het nemen van maatregelen bij brengpunten dan eerder voorzien. Dat roept bij ons de vraag op of het niet verstandiger is een fundamentelere discussie met elkaar te voeren over hoe we om willen gaan met de brengpunten die we nu hebben. Zeker ook omdat we aan het Winschoterdiep andere plannen hebben met de entree en dit met de ontwikkelingen in Hoogezand Noord mee zouden kunnen nemen. Is het verstandig om onomkeerbare besluiten te nemen die achteraf minder verstandig zijn. Voor de ChristenUnie fractie is dit een belangrijke vraag waarbij het antwoord bepalend is voor de vraag of we in kunnen stemmen met het beschikbaar stellen van het budget.

Groenonderhoud en waterbeheer.

Het vorige college had al middelen vrijgespeeld voor het verbeteren van het groenonderhoud. We zien nu nog weinig concreet terug van de manier waarop we dat op een goede en effectieve manier in gaan zetten. Wanneer kunnen we een beheersplan verwachten en hoe meten we het beoogde effect? Graag een concreet antwoord en een goede verwoording en opname in de begroting en meerjarenbegroting.

Daarbij willen we aandacht voor de problemen van wateroverlast in delen van de gemeente bij extremer weer. In delen van Muntendam en Sappemeer is het riool niet berekend op afvoer van hemelwater. Klimaatadaptatie zien we in het gemeentelijk rioleringsprogramma nog te weinig terug. Met steeds onweersbuien die steeds heviger zijn en ook in een groter deel van het jaar voor kunnen komen moet meer rekening worden gehouden.

Ter voorbereiding op de begroting in het najaar ontvangen we graag een compleet overzicht van straten waar wateroverlast een probleem is door een beperkte capaciteit van het riool. Daarnaast horen we graag wat er aan concrete plannen ligt om met dit probleem om te gaan.

Verstandig omgaan met middelen.

Zonder budget gaat het niet en kunnen we plannen niet verder brengen. Al jaren staan de gemeentelijke financiën onder druk. De rekening daarvan komt helaas altijd voor een deel bij de inwoners te liggen.

Het verhogen van de inkomsten met de consumentprijsindex vinden we een te gemakkelijk automatisme. Zeker dit jaar zal die door inflatie, gestegen brandstof en energiekosten hoger liggen dan normaal. We kennen nu maanden waarin de inflatie nog net niet in de dubbele cijfers zit. Dat prijspeil doorvoeren naar de begroting is voor ons onbespreekbaar.

Omdat er sprake is van een onstabiele financiële situatie vragen we ook na te denken over het opnemen van de inflatie in de risicoparagraaf. Juist omdat de invloed daarvan op onze uitgaven groot zal zijn. We horen graag hoe anderen daar over denken.

We gaan het (vanaf morgen) anders doen.

Het nieuwe college gaf bij haar aantreden aan dat het meer moest gaan om de vraag wat de inwoner wil. Nu bestaat de inwoner niet, maar het is een goed streven om rekening te houden met de wensen van de samenleving en hen een actieve rol te geven. Dat is trouwens niet nieuw. We komen de inwoner in de voorjaarsnota trouwens maar één keer tegen. Na een aantal vergaderingen zijn we als raad al wat gewend aan de nieuwe verhoudingen. Een vraag die bij ons leeft is: Hoe denken de collegepartijen zelf over wijze waarop ze nu invulling geven aan die andere bestuurscultuur?

 

 

« Terug

Reacties op 'Een begroting zonder ambitie.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.