Spreektekst Statenfractie ChristenUnie debat gaswinningsbesluit.

gaswinning-groningen-anp1024donderdag 12 februari 2015 12:20

Gisteravond vond in Provinciale Staten een debat plaats over het gaswinningsbesluit. De bijdrage van de ChristenUnie kunt u hier teruglezen.

Vanavond hebben we in de staten een spoeddebat over het gaswinningsbesluit. Wij willen deze vergadering gebruiken om een signaal af te geven aan de Tweede Kamer die morgen debatteert over het gaswinningsbesluit. Voor de ChristenUnie staat veiligheid voorop en is er nu behoefte aan duidelijkheid

Met het kabinetsbesluit van afgelopen maandag doet het kabinet de Groningers absoluut tekort. Het kabinet had maar één keuze: kiezen vóór Groningen, en dat heeft het kabinet niet gedaan. Voor het eerste half jaar wordt er 16,5 miljard m3 gewonnen, maar voor de tweede helft van het jaar ontbreekt alle duidelijkheid. Het lijkt een eerste stap, maar elke zekerheid ontbreekt. Het winningsplafond van 39,4 miljard m3 blijft overeind. Na 1 juli kan het kabinet alsnog besluiten 39,4 miljard kuub te winnen. Onacceptabel en duidelijkheid is nu geboden!

Het gaswinningsplafond van 39,4 miljard is onacceptabel. Per direct moet de gaswinning worden teruggebracht naar het laagste niveau dat voor leveringszekerheid vereist is. Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer is aangegeven dat het aantoonbare niveau voor leveringszekerheid 30 miljard m3 is. Dat is niet het niveau waarmee alles is opgelost en de veiligheid van mensen volledig gegarandeerd, maar Daarbij is wel gebleken dat het aantal bevingen aanzienlijk afneemt. We moeten daar zo snel mogelijk naar toe. En minder afhankelijk worden van de gaswinning en gasinkomsten.

Wij vragen vandaag in het bijzonder aandacht voor de monumenten. Naast herstel van woningen zijn de monumenten ook in het gedrang. Zij zijn de parels van ons landschap en beeldbepalend voor de Groninger identiteit. Wij maken ons zorgen over hun voortbestaan. Te vaak horen we dat economische afwegingen leidend zijn. Dat is funest. De monumentale waarden van ons cultureel erfgoed moet meetellen en de NAM moet bereid zijn de kosten daarvoor te dragen om ze te behouden. Daarom dienen wij de volgende motie in


Motie monumenten en cultureel en religieus erfgoed
Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 11 februari 2015 ter bespreking van het Gaswinningsbesluit,

Constaterende dat;
- In de provincie Groningen vele monumenten staan en veel erfgoed met culturele en religieuze waarde aanwezig is;
- Deze monumenten en dit erfgoed onmisbaar zijn voor Groningen;
- Aardbevingen als gevolg van gaswinning deze monumenten en dit erfgoed beschadigen en vernielen;

Spreken uit dat;
- Deze monumenten en dit erfgoed behouden moeten blijven;
- Schade als gevolg van gaswinning aan deze monumenten en dit erfgoed moet worden voorkomen en moet worden hersteld;

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op onder aandacht van de Tweede Kamer te brengen;
- Dat het Kabinet zorgt dat het verbod op beschadiging en vernieling van monumenten uit de Monumentenwet gehandhaafd wordt;
- Dat de NAM de kosten voor behoud en herstel moet betalen;
- Dat bij herstel en behoud niet slechts economische afwegingen maar ook de monumentele waarde en de waarde voor het landelijk gebied en de identiteit van Groningen moet worden meegewogen; 
- Dat voor het behoud van deze monumenten en dit erfgoed noodzakelijk is dat de Nationaal Coördinator Groningen een speciaal team voor de schade aan monumenten en erfgoed opzet;

en gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter,
De aardbevingen grijpen diep in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Hun veiligheid moet te allen tijde voorop staan. Daar mag op geen enkele manier op worden afgedongen. De ChristenUnie staat naast deze mensen. Ook morgen tijdens de manifestatie op het Plein in Den Haag. Zij kunnen op ons rekenen. Ook zullen wij aanwezig zijn bij het Kamerdebat. 

« Terug