Bijdrage Statenfractie bespreking plan Nationaal Coördinator

bannerscheurwoensdag 18 november 2015 11:12

Op woensdag 18 november 2015 bespraken Provinciale Staten van Groningen het Concept Meerjarenprogramma. Lees hier de bijdrage van de Statenfractie van de ChristenUnie

Bijdrage Concept Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2015-2025
De overheid is er om haar burgers en hun belangen te beschermen. Mede vanuit deze gedachte hebben we als Staten van Groningen in december middels een motie opgeroepen tot een grotere rol voor de overheid in het treffen van maatregelen die belangen van burgers ernstig raken of treffen in de persoonlijke levenssfeer. Een oproep tot regie van de overheid in dit dossier. Die was er niet. De regie lag bij de NAM. Daar is met de komst van de Nationaal Coördinator Groningen verandering  in gekomen. Voor het eerst is er zicht op de aanpak van de gevolgen van gaswinning. Die aanpak zal zeer ingrijpend zijn, dat moet niet worden onderschat. Het is nu van belang daar in goed overleg met de mensen zelf uitvoering aan te geven, het gaat immers om hun thuis.
We vinden het van belang dat er een realistisch beeld wordt geschetst van wat de mensen kunnen verwachten. Realistisch en betrouwbaar. Het grote verschil tussen de onderzoeken over hoeveel huizen er nu precies versterkt moeten worden is maar moeilijk te geloven. Ipv 170.000 gaat het volgens de laatste cijfers om 4000-10000. Zekerheid is nu geboden. Voor de ChristenUnie staat als een paal boven water dat alle huizen die versterking nodig hebben, versterkt moeten worden. Geen bovengrens en geen gegoochel meer met aantallen. Daar zijn de mensen niet mee geholpen. Er moet zo snel mogelijk op individueel niveau duidelijk worden wat er moet gebeuren.

Ethische commissie
De dominees in het aardbevingsgebied hebben een zienswijze opgesteld namens het platform kerk en aardbeving. Samen vertegenwoordigen zij een kwart van de inwoners in het gebied. Zij beschrijven treffend hoe diep de aardbevingen ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Zij beschrijven ook de behoefte aan een kritische en, wat zwaarder aangezet, een ethische reflectie bij de uitvoering van de plannen van de NCG en de behoefte aan transparantie en eerlijke en gelijke behandeling. Er moet oog zijn voor de immateriële schade waar mensen mee rondlopen. De ChristenUnie ondersteunt hun wens om te komen tot een ethische commissie die die reflectie op zich kan nemen. Het college heeft dit punt terecht benoemd in de zienswijze namens de provincie.

Erfgoed
Er zijn veel beeldbepalende en karakteristieke gebouwen in het aardbevingsgebied zonder beschermde status. Bij deze gebouwen bestaat de kans dat zij bij een enkelvoudige afweging ten aanzien van de kosten voor versterking of nieuwbouw afgezet tegen de economische waarde van het gebouw zouden kunnen verdwijnen. In het MJP van de NCG is gesteld dat een cultuurhistorische waardestelling moet worden uitgevoerd naar het gebouwd erfgoed om te bepalen of bepaalde gebouwen alsnog door de betrokken overheden moeten worden voorgedragen voor de monumentenstatus. Wij steunen de inzet van het college om deze taak op zich te nemen en om de financiering te regelen via de NCG.
Afgelopen week was onze fractie op werkbezoek in de gemeente Loppersum. In ’T Zandt staat een van de eerste rijksmonumenten die is opgekocht door de NAM, dit pand staat nu al geruime tijd leeg en het is onduidelijk wat ermee moet gebeuren. Wij vragen aandacht van het college en van de NCG voor panden die zijn opgekocht en het voorkomen van verpaupering van deze gebouwen. De tijd mag het probleem van de NAM niet oplossen. Aankoop is niet per se dé oplossing.

Mensen in hun recht zetten
Het is belangrijk dat de mensen in het aardbevingsgebied in hun recht worden gezet. Wij zijn blij met de voorstellen voor de komst van een arbiter en dat er alsnog een regeling voor rechtsbijstand zal worden getroffen.

Ook het feit dat de commissie bijzondere situaties meer in positie wordt gebracht is een goede zaak. Wij blijven pleiten voor doorzettingsmogelijkheden in schrijnende situaties. De NCG is er vooralsnog geen voorstander van hun bevoegdheden vast te leggen. Of je het moet vastleggen of niet, de commissie moet zodanig in stelling worden gebracht om echt iets te kunnen betekenen voor de mensen die hen nodig hebben. We blijven dit kritisch volgen.

Scholen
Er is een onderzoek geweest naar de veiligheid van alle scholen in het aardbevingsgebied. Dit speelt in alle gemeenten, maar daar loopt men ook tegen problemen aan die voor rekening van de NAM zouden moeten komen, maar nu op het bordje van gemeenten wordt geschoven.( Daarom willen wij dat de NAM verplicht is om ook de kosten te vergoeden die gemaakt worden om tegelijkertijd met de versterkingsopgave verbeteringen aan de schoolgebouwen door te voeren) Beleid van NAM is nu: sober en doelmatig. Verbeteringen op andere terreinen dan puur de veiligheid willen ze niet bekostigen. Uitgangspunt is wat ons betreft dat de scholen veilig moeten worden gemaakt en volledig klaar voor de toekomst.

Financiën
The elephant in the room, de ongemakkelijke waarheid die niet onbesproken mag blijven. Dat is toch wel de financiële dekking van het plan. Die ontbreekt nu en moet er zo snel mogelijk  komen. De financiële dekking moet in januari geregeld zijn als het plan definitief wordt  vastgesteld. Wat hebben we aan een plan als er geen dekking is. Dan kunnen we aan het eind van het jaar constateren dat er niets van is terechtgekomen. Dat mag niet gebeuren. We verzoeken het college zich hiervoor in te spannen en NAM en de Rijksoverheid aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Wij ondersteunen volledig de inzet van het college aan de NCG en de motie met aanvullende inhoudelijke punten.

Gaswinning omlaag
De omvang van het plan van de NCG maakt de noodzaak tot substantiële verlaging van de gaswinning alleen maar groter. Dit plan is in die zin slechts, voorzover je kunt spreken over slechts met zo’n omvangrijk plan, het is slechts  een deel van het verhaal. Het is een spannende dag vandaag waarop de RvS uitspraak zal doen over het huidige gaswinningsbesluit. Volgend jaar zal de winning fors naar beneden moeten worden bijgesteld.

Geen woorden, maar daden
We hebben als Staten beoogd de schadeafwikkeling volledig onafhankelijk te maken van de NAM. Dat is niet gelukt. Wel blijven we hier voor pleiten. Wij zien het plan niet als dé oplossing. Het plan is wél een poging om te beginnen met het herstel van vertrouwen. Het is van belang dat er snel na de definitieve vaststelling van het plan een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering. Of het vertrouwen kan worden teruggewonnen zal uiteindelijk moeten blijken. Het gaat daarbij niet om woorden, maar om daden.

Dank u wel.  

SJFvdG - 18 november 2015

Hieronder kunt u de motie aanklikken die Statenbreed is ingediend en aangenomen

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie: Visie op een aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen1,5 MBapplication/pdfdownload

« Terug