Een begroting in coronatijd.

2 Euromunt.jpgdonderdag 05 november 2020 16:00

Als allereerste willen we graag alle medewerkers van onze prachtig mooie gemeente bedanken voor al het werk dat ze afgelopen jaar hebben verricht en waarvan we hier slechts een papieren rapportage zien. Die impact die deze medewerkers hebben in de werkelijkheid buiten het gemeentehuis is vele malen groter als dat we hier voor ons zien.

Ook in deze zeer uitdagende tijd zijn jullie er geweest voor al onze inwoners.

Het is goed om in de inleidingen te zien dat er aandacht is voor de belangrijke doelgroepen, zeker ook de mensen, jong én oud die niet of minder goed voor zichzelf op kunnen of willen komen krijgen daarbij onze ondersteuning.

Dorpen en wijken.

Een belangrijk aandachtsgebied waarin ook archeologie in het buitengebied een plaats heeft gekregen, met name omdat het bestemmen van deze gebieden blijkbaar vaak een belemmering voor gebruik is. De vraag is dan ook of de duiding van het buitengebied geheel juist is en hoe we de boeren in dit gebied praktisch kunnen helpen. Hoe kunnen we dit oplossen?

Wij zouden graag hierbij willen zeggen: de mens centraal. In onderwijs en cultuur. Kansen creëren voor iedereen. Maar ook meedoen voor iedereen stimuleren, zowel bij cultuur, maar ook zeker bij sport en bewegen.

Een andere zorg is de aanpak van verpaupering. Onze inwoners verdienen beter. We zien ook dat kwetsbare mensen particulier moeten huren, ook dat is een uitdaging van deze tijd. We vragen hierbij (nogmaals) aandacht voor deze problematiek en roepen het college op om te zorgen voor voldoende beschikbare woonruimte, met een brede toegang ook voor deze mensen.

Openbare orde en veiligheid.

Een prettige en veilige leefomgeving, zonder geweld en criminaliteit, ondermijning en overlast gevende prostitutie en horeca gunt iedereen zich. Een plek waar kinderen en jeugdigen veilig op kunnen groeien en gezinnen aandacht kunnen geven aan opvoeding, in plaats van dat ze hun kinderen uit een bepaald milieu moeten zien te houden. Positieve aandacht in plaats van negatieve aandacht. Dat gun je iedereen. Helaas is dat niet de realiteit, toch willen we ons graag inzetten om een positieve omgeving te realiseren. Ook vragen we aandacht voor het bezit van messen bij de jeugd, ook wij constateren dat dit een toenemend probleem is. We willen het college vragen hier extra aandacht voor te hebben, voor er ongelukken gebeuren.

Fysieke leefbaarheid.

Ook goede wegen en duurzame verlichting maken deel uit van een prettige leefomgeving.  Maar ook speelplaatsen voor kinderen en een gebrek aan zwerfafval. Het is bijna niet te geloven dat wij in 2020 nog bijna € 300.000 kwijt zijn aan het opruimen van zwerfafval. Hier zouden we ook een boel andere leuke dingen van kunnen doen. Ik wil onze inwoners dan ook oproepen om goed na te denken voordat je een vuilniszak  op de parkeerplaats achter laat. Maar ook denken we dat een beter vuilnisbakken beleid een deel van de uitdagingen die er zijn kunnen voorkomen. De vuilnisbakken bij scholen en bushaltes verdienen daarbij extra aandacht. Zou het college hier naar willen kijken?

Uiteraard komt er ook drugsafval in het milieu. Dit is echt onacceptabel.

Over het NPG en de programma’s zullen we hier niet reageren, daar is bij de vorige vergadering genoeg over gesproken. We kijken uit naar de resultaten om de sociaal-economische startpositie van onze inwoners te verbeteren. Wel willen we nogmaals benadrukken hoeveel waarde we er aan hechten dat in de P&C reguliere gelden en budgetten niet gemixt worden en aan een separatie verantwoording van deze middelen per project.

En als we het dan over het NPG en de sociaal-economische startpositie hebben dan is dat een mooie brug naar het sociaal programma. Die is voor de ChristenUnie van groot belang en we zijn blij met de resultaten van de verschillende werkgebieden. Van daar uit kan ook perspectief gegeven worden aan jongeren op het gebied van  opleiding, huisvesting en hopelijk ook werk. We zien de inzet van NPG middelen, duurzaamheidsfondsen, verduurzaming van de landbouw en aandacht voor de gemeente als recreatiegebied als kansen voor het verbeteren van die startpositie.

Jeugdzorg.

Een vast aandachtspunt is de jeugd en jeugdhulp. Vast onderdeel van overschreden budgetten. Maar waar we echt zouden moeten kijken is: Hoeveel mensen hebben we geholpen, die anders mogelijk in hele vervelende situaties of plekken zouden belanden.

Uiteraard verdienen ouderen ook onze aandacht. We zien hiervoor graag een beleidsstuk van het college specifiek voor dele doelgroep. Mogen we hierop nog in 2021 rekenen?

Kindproblematiek is een groot zorgpunt in onze gemeente. Niet alleen financieel staan wij daarvoor aan de lat, ook sociaal werkt het ontwrichtend doordat mensen van generatie op generatie aan de kant blijven staan, wat in die gezinnen allerlei problemen met zich meebrengt (financieel, opvoeding, onderwijs, gezondheid, weerbaarheid).

Dit doorbreken staat hoog op ons prioriteitenlijstje.

Aan de andere kant blijven budgetten altijd een issue omdat we eenvoudigweg niet onbeperkt geld tot onze beschikking hebben. Zo staat het sociaal domein/jeugd alleen al voor 2,73 mln als risicobedrag in onze risicoparagraaf (blz. 149). Scherpe afwegingen moeten gemaakt worden. Laten we er samen naar streven dat er niemand buiten de boot valt.

Naar ons idee moeten we de vraag om efficiënter te werken zeker ook aan de kant van de hulpverlenende organisaties neerleggen, dat er geen duurdere zorg verleend wordt als noodzakelijk en geen extra lange trajecten gelopen worden.

Samen moeten we eruit zien te komen.

Nu nog even over de cijfers:

Het aflossingsschema in tabel 64 (blz. 157) laat voor de komende jaren een oplopende schuldenlast zien. Bovendien zullen we nu lenen met lagere rente en leningen af kunnen lossen met hogere rente, maar lossen we dan de juiste leningen af en geeft dit niet een versnelling in de daling van de rentelasten? Dat zien we nu niet terug in de meerjarenbegroting.

We begrijpen dat een oplopend geleend kapitaal gezien de wettelijke regels mag, maar is het daarmee ook wijs? Hoe ziet het college dit?

BWR Werkt en BWR personeel lijken te gaan stoppen. Wanneer kunnen we de overwegingen en het voorstel van het college hierover verwachten?

Naar aanleiding van de post Regiovisie Groningen Assen maken we ons zorgen over de politieke verbinding tussen stad en ommeland. Reden daarvoor zijn voornamelijk ontwikkelingen rondom infrastructuur zoals de ringweg en de impact die dat op andere projecten kan hebben. Kan het college hier een toelichting op geven?

« Terug

Reacties op 'Een begroting in coronatijd.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.