Skaeve Huse -een reactie vanuit Midden-Groningen

meerstaddonderdag 23 september 2021 14:45

Het college van Groningen heeft aangegeven de plannen voor een woonvorm Skaeve Huse in Harkstede verder door te willen zetten. Om ons standpunt duidelijk toe te lichten hebben we een inspraakreactie naar de raadscommissie gezonden. Onze inbreng leest u hier.

”We hebben het contract met droge ogen getekend, maar we nemen met natte ogen afscheid van Meerstad” Deze quote is afkomstig van Geert Jan ten Brink, voormalig burgemeester van Slochteren en gedaan bij de ondertekening van het overdrachtsdocument van Meerstad. Dat gebeurde destijds in aanwezigheid van burgemeester Den Oudsten en wethouder Van der Schaaf. Ongeveer 300 huishoudens werden, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling, inwoner van de gemeente Groningen.

Groningen zegde de raad van Slochteren toe goed voor de inwoners te zorgen. Een praktische overgang betrof bijvoorbeeld een dempend effect voor gestegen lokale lasten, maar ook over de voltooiing van Meerstad en de afronding daarvan met de zogenaamde haak om Harkstede. Logische uitkomsten bij beëindiging van de gemeenschappelijke regeling. Niet zonder reden een van de onderwerpen waar de commissie Jansen in het rapport ‘Grenzeloos Gunnen’ aandacht voor heeft gevraagd.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en kunnen we een tussenbalans opmaken waar het de zorg voor deze inwoners betreft. De Lagelandsterpolder is in beeld voor een grootschalig zonnepark en de realisatie van een hyperloop, aan de rand van het Meerstadgebied bij Roode Haan worden zes windmolens geplaatst en vanavond bespreekt u opiniërend de realisatie van zogenaamde Skaeve Huse. Bij veel van deze trajecten is er in de communicatie en het besluitvormingstraject sprake van verschil in perceptie tussen inwoners en de gemeente Groningen.

Ten aanzien van de Skaeve Huse wil ik u als leden van de raadscommissie het volgende meegeven. Op wezenlijke punten wijkt de realisatie van Skaeve Huse af van andere plaatsten en het originele initiatief. Deze locatiefactoren zijn niet zonder reden belangrijk voor het welslagen van een project en de overlast richting de omgeving.

In de onderliggende stukken is een score gemaakt van zes locaties op een aantal onderwerpen. Een uitgebreide onderbouwing ontbreekt. Onduidelijk is of deze criteria vooraf doormiddel van een raadsbesluit zijn vastgelegd. De weging van de onderdelen is daarnaast erg simpel en daarmee arbitrair. De impact van een project met de looptijd van ten minste 10 jaar is dermate groot dat dit als onzorgvuldig kan worden bestempeld.

Ten aanzien van de 6 B’s valt op dat er vooral vanuit de blik van de gemeente Groningen is gekeken. Bereikbaarheid richt zich bijvoorbeeld op de afstand tot te stad. Niet meegewogen lijkt de afstand tot de voorzieningen in het dorp Harkstede. Deze eenzijdige manier van kijken is zorgelijk. Immers de verwachting van veel inwoners zal uitkomen. De doelgroep zal zich voornamelijk richten tot de voorzieningen in dit dorp. Hoe hebt u die effecten goed in beeld en hoe weegt u die mee in uw oordeelsvorming?

Dat geldt ook voor het onderdeel beheersbaar waar het stuk het heeft over onder andere een doorgaande weg. Die weg kent ook gebruikers zoals scholieren, jongeren die van een naar sport gaan en waarover bij ouders terechte zorgen leven. Dit wordt niet benoemd en ook niet meegewogen.

Over de communicatie valt voldoende te zeggen. Het rapport van Breuer & Intraval bevat voldoende informatie.

In een periode van corona is het ongetwijfeld moeilijk om inspraak goed te regelen.

Gelet op de impact van vele jaren, de vele nog te onderzoeken of onduidelijke onderdelen over inpassing, de feitelijke op wezenlijke punten afwijkende wijze van het concept Skaeve Huse en de afwenteling daarvan op de gemeenschap van Harkstede vormen voor mij de reden om u te vragen om af te zien van dit besluit en te komen tot een heroverweging waarin de door mij benoemde onderdelen de aandacht krijgt die het verdient.

Want u kunt toch niet met droge ogen beweren dat dit een voorbeeld is van een zorgvuldig besluitvormingstraject.

Met vriendelijke groeten,

Niels Joostens

Mede namens de ChristenUnie fractie in Midden-Groningen

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht