Groter denken, kleiner doen!

Gezin aan keukentafel met huiswerkdonderdag 12 december 2019 09:00

Met het bespreken van het kader NPG voor Midden-Groningen komen we eindelijk dichter bij de realisatie van goede en mooie plannen voor onze inwoners. Terugkijkend hebben we een intensief traject gehad, zijn we als raad volop in de gelegenheid geweest om mee te denken, hebben we bijgestuurd om de voorstellen te verbeteren, zien we veel van onze opmerkingen uit de zienswijze terug in de plannen en waar die niet konden worden opgenomen hebben we voldoende mogelijkheden om die in de lokale plannen mee te nemen en alsnog te realiseren.

Het kader nodigt uit om bovenop de al vastgestelde beleidsuitgangspunten tot extra inspanningen te komen. Tijd om te beginnen dus!

De doelstellingen en ambities van het programma onderschrijven we al had het ambitieniveau van ons, en dat hebben we eerder betoogd, wel wat hoger gemogen. Nu we weten hoe we ons willen ontwikkelen is het wel van belang dat we dit goed monitoren. Hoe gaan we dit effectief en goed doen en hoe sturen we daar op bij en wie neemt daarin de regie?

Regel niet alles aan de voorkant dicht.

Bij de effectuering van het lokaal programma is het belangrijk dat inwoners goed worden betrokken. Daar zit de kracht en tegelijkertijd ook de grote uitdaging van het programma.

In zijn lezenswaardige boekje, “Groter denken, kleiner doen.”, doet Herman Tjeenk Willink een aantal waardevolle observaties die ook van waarde kunnen zijn voor de aanpak van een nieuw perspectief voor Midden-Groningen. Hij constateert, naar mijn mening terecht, dat we de afgelopen decennia maatschappelijke democratie hebben verwaarloosd en wijst op de gevaren daarvan. Markt en overheid regelden immers alles wel.

Er zijn meer dan ooit veel keuzemogelijkheden, maar die worden door diezelfde markt en overheid vervolgens enorm ingeperkt. Vanuit een reflex komen er extra regels, bepalingen, uitzonderingsgronden en ontstaat er een enorm complexe overlegstructuur. Initiatiefnemers voelen zich daarop vaak tegengewerkt door ambtenaren en toezichthouders, hebben het idee dat ze ruimte op markt en overheid moeten veroveren en haken om die reden vroegtijdig af.

We zullen dus als Midden-Groningen echt moeten laten zien dat we de omslag willen maken om burgers ook echt zeggenschap te geven zonder van alles dicht te regelen en dus de maatschappelijke democratie volop ruimte geven. Het past bij onze doelen uit het Kompas, maar ook daar zien we dat het weerbarstig is. Laten we in concreet gedrag en handelen ook als lokale overheid en als raad zien dat we sturen op de bredere kaders en de ruimte voor inkleuring laten waar ze hoort. Alleen dan kan er sprake zijn van een werkend programma voor de inwoners van Midden-Groningen.

Ambities moet je vooral in concreet gedrag laten zien.

Het strategisch kader zoals weergeven in paragraaf 5 Hart voor Midden-Groningen onderschrijven we. Bij het onderdeel hart voor de jeugd zien we dat er vooral gekeken is naar het inhalen van de achterstanden. Dat is belangrijk maar doet denk ik geen recht aan jongeren in onze gemeente die juist behoefte hebben aan meer uitdaging. Kansen geven is kansen bieden aan iedereen zodat elk talent aandacht krijgt om te groeien.

Na een intensief traject van voorbereiding komen we nu toe aan de realisatie. In het traject daarnaartoe zijn we op een geweldige manier geholpen en ondersteunt door de griffier. Hiervoor onze hartelijke dank.

https://bestuur.midden-groningen.nl/v1/embed/Raadscommissie - 11 december 2019 - Raadzaal - Archief/start/3554/stop/3746/middengroningen_1/2019-12-11-20-07-30-Raadscommissie_1.mp4

« Terug

Reacties op 'Groter denken, kleiner doen!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.