De begroting zoekt de krijtstrepen van het speelveld op.

Euro bankbiljetten.jpgdonderdag 08 oktober 2020 19:30

De raadscommissie besprak de taakstelling in de begroting. Opnieuw ontkomen we er niet aan om scherpe keuzes te maken. De begroting en meerjarenbegroting laten helaas nog geen gunstig beeld zien. Eerdere mogelijkheden die als ongewenst werden gezien moeten nu toch worden ingezet. Midden-Groningen staat hierin niet alleen. Een groot deel van de gemeenten kampt met een niet sluitende begroting. En dan moeten de, nu nog niet bekende, lokale effecten van Corona ook nog worden meegenomen.

Het is voor ons als raad belangrijk dat de begroting en taakstelling navolgbaar is.

Met name in het Sociaal Domein zien we dat we als gemeente de verantwoordelijkheid hebben gekregen, maar dat de sturingsmogelijkheden beperkt zijn. Daarmee kunnen we er aan twijfelen of we als raad het budgetrecht hier hebben of dat dit bij het Rijk ligt, en we (ik heb het wel eens eerder zo genoemd) inmiddels niet meer dan een uitvoeringskantoor zijn. Anders gezegd hebben de begroting en andere financiële documenten meer het karakter van een politieke visie op het rijksbeleid ten aanzien van de gemeente en het gemeentefonds gekregen dan dat het een verantwoordings- en toetsingsdocument is. Daar zitten risico’s in waarvan ik er zo dadelijk nog één benoem en volgens de ChristenUnie fractie scheren we daarmee aan tegen de randen van wat bestuurlijk verantwoord en wenselijk is. Deze opzet slaagt alleen als we hierin samen met andere gemeenten een front vormen (zie bijvoorbeeld Stadskanaal).

Een ander punt is dat, zeker met wat veranderingen binnen de fractie, de opmerking in de fractie is gemaakt dat we een weinig integraal beeld hebben van wat er allemaal gebeurt en dat je, zeker met een informatieachterstand, snel de draad kwijt raakt.

In onze fractie spitste de discussie zich verder vooral toe op het al dan niet meenemen van de 3% indexatie van het Sociaal Domein. Zoals het nu is, zijn we daar wel toe verplicht, maar kan het in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet een plek krijgen en daarom wordt er voor gekozen om de indexatie niet mee te nemen. Een benadering waar ook de provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht akkoord mee is.

De fractie van de ChristenUnie kan akkoord gaan met deze benadering, al is dat niet van harte. Als we dit zo afspreken, is het belangrijk ons bewust te zijn van de risico's in onze financiën als de onderhandelingen niet tot wijziging van de indexatie leiden en we deze na 2021 alsnog moeten meenemen. Goed om dit straks ook een plek te geven in de risicoparagraaf.

Wat de afvalstoffenheffing betreft zit er een politieke afweging in de kostendekkendheid. Volgens ons komt er ook weer een aanbestedingsmoment aan. Zijn daar nog kansen in te zien om de kosten voor afvalverwerking terug te dringen? Goed om het evaluatiemoment van het nieuwe afvalbeleid tijdig te doen om uitkomsten in het nieuwe aanbestedingstraject op te nemen en daarin de huidige ontwikkelingen in de afvalstromen en verwerking daarvan mee te nemen. Wanneer denkt u de eerste resultaten van het nieuwe afvalbeleid met de gemeenteraad te kunnen delen? Wanneer is er een nieuwe aanbesteding aan de orde?

Na de taakstelling ook weer bezuinigingen om de begroting sluitend te krijgen.

Waar bij eerdere discussies voorstellen die niet de voorkeur hadden nog niet nodig bleken, moeten we er nu toch weer door heen. Hier door lukt het steeds minder goed om het uitgangspunt van de basis op orde te realiseren.

Fijn dat het mogelijk lijkt om verder te bezuinigen op de eigen organisatie, terwijl er ook aandacht is voor versterking van het beleidsdeel (naar aanleiding van het rapport van bureau Berenschot).

Voor de maatregel op beschermingsbewind snappen we de maatregel. Maar we zouden graag beter zicht hebben op de effecten van het doorvoeren ervan omdat het hier wel een kleine, maar kwetsbare groep treft. 

De maatregel met het meedoenfonds snappen we ook, en is eerder ook al vanuit verschillende partijen geopperd. Wel zijn we benieuwd naar de effecten voor de groep tussen de 115 en 125%. Voor wat betreft de compensatie van 20.000 euro voor maatwerk vinden we het belangrijk dat aan de voorkant transparant is hoe dit ingezet gaat worden om (de schijn van) willekeur te voorkomen.

Politieke vraag: Hoe wordt omgegaan met andere fondsen (zoals leergeld) en de totstandkoming van besluiten als deze? En is het zinvol om breder te kijken naar effectiviteit van armoedebeleid in onze gemeente? Ook vanuit het idee dat we hebben dat er nu voor allerlei kansen en mogelijkheden verschillende inkomenspercentages worden gehanteerd.

Hoe geven we als gemeente vorm en inhoud aan een goed armoedebeleid. Daarbij zijn er mogelijkheden om de dwarsverbanden met het NPG te leggen. Daarin hebben we brede welvaart als uitgangspunt genomen. Voor ons een belangrijke toetssteen op het beleid van de gemeente Midden-Groningen. 

Als we alles afpellen, dan drukt toch vooral het tekort in het Sociaal Domein opnieuw sterk op onze cijfers. Met dat in het achterhoofd gaat de fractie van de ChristenUnie akkoord met deze keuzes.

« Terug

Reacties op 'De begroting zoekt de krijtstrepen van het speelveld op.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.