Wat nodig is een eerste stap. Die zetten we in vertrouwen!

NPG lokaal plan.jpgwoensdag 28 oktober 2020 19:30

Het lokaal programma Nationaal Programma Groningen biedt de gemeente Midden-Groningen veel mogelijkheden om te werken aan de brede welvaart. De ChristenUnie staat achter de ingediende projecten en vraagt specifieke aandacht voor de participatie van inwoners en een goede verdeling tussen stedelijk en landelijk gebied. We missen nu nog de inzet op de economie van de toekomst en mogelijkheden voor werk. Daar blijven we aandacht voor vragen.

Midden-Groningen krijgt samen de andere gemeenten en de provincie Groningen een unieke kans om werk te maken in het zorgen van een plus op de versterking die in ons gebied echt hard nodig is.

Dat vraagt om vertrouwen, dat vraagt om herstel, maar dat vraagt in de eerste plaats om doen. Het is aan ons om met elkaar te laten zien dat de lokale overheid er één is die dicht bij haar burgers staat en daarom ook zorgt voor een stevige, toekomstbestendige basis. Een gemeente waarin jongeren gezond en veilig opgroeien, een regio die haar sterke karakteristieken graag toont en er trots op is en een provincie die werk maakt van werk.

Met het startkapitaal vanuit het NPG wordt ons nu gevraagd om keuzes te maken.

In veel projecten zien we kansen. Bij een aantal keuzes plaatsen we nog een aantal kanttekeningen.

Herstructureer op een slimme manier.

In de eerste plaats is het vanuit het uitgangspunt brede welvaar logisch en verstandig om te kijken naar de zelfredzaamheid van onze inwoners. Een keuze voor herstructurering van delen van het meer stedelijke gebied roept vragen op. Toch steunen we dit ingrijpen en wel om de volgende redenen. De directe leefomgeving en het aanzien van het woongebied is erg belangrijk voor mensen. Schoon, heel en veilig zijn daarin vaak gehoorde woorden. Zonder deze herstructurering en de aanpak van een verouderd woningenbestand komen we minder ver.

We vragen hierbij wel om aandacht voor een goede mix tussen soorten woningen. Een te eenzijdige bouw leidt tot een te eenzijdige opbouw van de bevolking. Een goede verhouding van sociale huur, het duurdere huursegment en koopwoningen in verschillende prijsklassen moeten zorgen voor een evenwichtiger opbouw. We denken dat corporaties vanuit hun expertise gevraagd kunnen worden om hierin het voortouw te nemen.

Een breed gedragen wens is om in Gorecht-West de eerder verkochte corporatiewoningen mee te nemen wanneer de hele wijk wordt aangepakt. Deze is nu later geprioriteerd. Een amendement op dit specifieke onderdeel vinden we op dit moment niet nodig omdat de portefeuillehouder blijk heeft gegeven hier voldoende aandacht voor te hebben. Wij zullen dit dossier goed blijven volgen.

Zorg voor een balans tussen stedelijk gebied en dorpen.

De zorgen over een disbalans tussen het stedelijke deel van de gemeente en de dorpen hebben we eerder al benoemd. Er zijn behoorlijk wat middelen gereserveerd voor dorpsplannen. We denken dat het verstandig is om deze verder uit te werken en dan actief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor medefinanciering. Positief vinden we de aandacht die er nu als is voor het centrum van Muntendam.

Gelukkig zijn veel projecten in het lokaal programmaplan gericht op mensen en het verbeteren van hun startpositie. Daarin beginnen we al vroeg. Een leven lang leren is steeds belangrijker en hoe eerder we daarvoor de mogelijkheden hebben hoe beter. 

Geef vertrouwen en biedt vertrouwen.

Goed samenleven is in de maatschappijvisie van de ChristenUnie niet het werk van de overheid alleen of de verantwoordelijkheid van het individu maar van mensen in hun maatschappelijke verbanden samen. Er is pas sprake van samenleven wanneer er een goed samenspel is tussen mensen, gemeenschappen, organisaties, ondernemers en overheden.

We vragen daarom, terecht, ook om wederkerigheid. Dat vraagt ook dat we vertrouwen geven en uitdagen en niet alles zelf willen doen.

Binnen de ingediende plannen van “Toukomst” zien we mogelijkheden om aan te sluiten bij de lokale NPG plannen. We denken dan een de programma’s:

  • Meer kunst en cultuur in het Ommeland.
  • Lokaal produceren en consumeren.
  • Passend onderwijs en werkgelegenheid.
  • Huisvesting voor jongeren, ouderen en in woongemeenschappen.
  • Kracht van het Groninger landschap.

Ook in de samenhang van transities zien we mogelijkheden om aan te sluiten bij onderdelen van de verschillende projecten. Dat geeft ons straks een voorsprong en we werken gelijk op aan de ambities die we hebben binnen het nationaal programma. Denk daarbij aan kansen van vergroening, klimaatadaptatie, lokale productie van voedsel en de circulaire economie.

Door de veelheid aan projecten, de verschillende tempo’s is de kans op versnippering groot. We pleiten voor een duidelijk dashboard van alle projecten met opname van duidelijke doelen, realisatie, ingezette middelen en mogelijkheden van inwoners en maatschappelijke organisaties. Het draagt bovendien bij aan de voorwaarden die we stellen aan de projecten. 

Waar werken we straks en wat doen we daar aan?

Bij alle inzet voor de woonomgeving, uitdagen van menselijk kapitaal en het bieden van een goede start missen we wel het versterken van de economische positie van de gemeente.

Wat zijn als Midden-Groningen eigenlijk onze economische speerpunten? Hoe geven we die vorm en waarom buiten we onze geografische liggen niet meer uit als een kans als interessante vestigingsplaats? En hoe maken we samen gebruik van de mogelijkheden die er zijn voor financiering vanuit de Europese Unie. Eerder was het moeten bieden van cofinanciering steeds een bottleneck.

Een verdere verdieping en een inhoudelijkere discussie op dit onderdeel gaan we graag aan. We vinden het namelijk belangrijk dat we ook voor de jongeren van nu en in de toekomst een fijne plek kunnen bieden om te wonen, ontspannen maar ook om te werken.

Werken aan het terugdringen van de kloof.

In het zeer lezenswaardige boek ‘Een klein land met verre uithoeken – ongelijke kansen in veranderd Nederland’ wordt het huidige Nederland kernachtig geschetst: 

“In Nederland groeit de kloof tussen kansarm en kansrijk, tussen centrum en periferie, tussen macht en onmacht. Banen, kapitaal en hoogopgeleiden concentreren zich in een aantal grote steden. Op andere plekken krimpt de bevolking en moeten ziekenhuizen en scholen hun deuren sluiten. Het succes van de ene plek gaat ten koste van de welvaart elders. Naarmate Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers, wordt de urgentie om in te grijpen groter.”

Door een goede en gerichte inzet van de NPG middelen kunnen we daar voor een belangrijk deel al veranderingen in gang zetten. Dat zal gaan met vallen en opstaan, is een kwestie van lange adem en er zullen fouten worden gemaakt.

Gelukkig hebben we in Midden-Groningen, bij alle politieke verschillen die er zijn, steeds laten zien dat we waar het gaat om het aardbevingsdossier en de versterking over die kleine verschillen heen kunnen stappen.

Midden-Groningen heeft een unieke kans en loopt voorop in de uitwerking van plannen. De mogelijkheden om aan te sluiten bij andere initiatieven zijn er volop. Wat nodig is een eerste stap. Die zetten we in vertrouwen!

« Terug

Reacties op 'Wat nodig is een eerste stap. Die zetten we in vertrouwen!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.