Standpunt ChristenUnie over gaswinning Groningen

bannerkoolzaadwoensdag 01 februari 2017 11:32

De ChristenUnie zet zich in voor een toekomst voor Nederland zonder aardgas en een daadkrachtige aanpak van de problemen in het Groningse aardbevingsgebied.

Onafhankelijk van aardgas
In 2035 is de verwarming van huizen en gebouwen voor 90% onafhankelijk van aardgas. Daarvoor wordt de gaskraan in Groningen zo snel mogelijk dichtgedraaid. De ChristenUnie wil de gaswinning in 2018 terug naar 21 miljard kuub en vervolgens in jaarlijkse stappen omlaag naar nul. De export van gas wordt afgebouwd. De conversiecapaciteit wordt uitgebreid om geïmporteerd gas om te zetten. Er komen geen nieuwe winningslocaties voor gas en olie in Nederland. De ChristenUnie wil samen met ondernemers en burgers in één generatie een volledig duurzame energievoorziening realiseren.

Toekomstperspectief voor Groningen
De provincie Groningen wordt een voorloper in innovatieve energietransitie en energiebesparing. Door verder te bouwen op de aanwezige energieinfrastructuur en kennis wordt een groot deel van de Nederlandse energievraag voorzien vanuit hernieuwbare energiebronnen uit NoordNederland. Dit levert een impuls op voor de economie en werkgelegenheid. 

Bewoners centraal
De ChristenUnie wil dat de veiligheid van inwoners centraal wordt gesteld. Daarom moet het tempo van de bouwkundige versterkingen aanzienlijk worden verhoogd en moet schade snel en adequaat worden hersteld. Bewoners moeten de regie hebben over wat er met hun huis gebeurt en moeten zelf een aannemer kunnen kiezen, iemand die zij vertrouwen. Zo kunnen ook lokale aannemers mee bouwen aan herstel en versterking, zoals is toegezegd.

Erfgoed
Een snelle aanpak en het behoud en herstel van bedreigd cultureel erfgoed in de provincie Groningen is noodzakelijk. De ChristenUnie spande zich in voor een speciaal team voor monumenten en erfgoed. Het is belangrijk dat de unieke borgen, kerken, orgels en alle andere parels vanuit het verleden bewaard blijven voor de toekomst.

Compensatie
Er zal een ruimhartige compensatie moeten komen voor waardedaling van woningen, voor versterking van woningen, scholen, zorginstellingen, bedrijven en dijken en voor investeringen in leefbaarheid. Voor bewoners en gezinnen die vastzitten in een uitzichtloze situatie met een onverkoopbaar huis komt een opkoopregeling. Er moet meer aandacht komen voor de immateriële gevolgen. Steeds meer mensen kampen met gezondheidsproblemen en psychische klachten.

Verbetering rechtspositie bewoners
Door de veelheid aan organisaties en de vaak ongelijke strijd is de rechtsbescherming van bewoners beperkt. De ChristenUnie wil dat de rechtsbescherming van gedupeerden wordt verbeterd. Het moet duidelijk zijn naar welke instantie je toe kunt gaan en wat je tegen een besluit kunt doen. Er moet een oplossing komen om rechtsbijstand toegankelijker te maken nu verzekeraars daar niet of nauwelijks in voorzien.

Onafhankelijkheid
Om de belangen van bewoners beter te waarborgen moet herstel en versterking volledig onafhankelijk van de NAM worden georganiseerd. Onafhankelijk onderzoek is noodzakelijk. Ook het toezicht op gaswinning moet volledig onafhankelijk zijn.  

 

« Terug